SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
2
8
2

CHI CC THNG KÊ THÀNH PH BC LIÊU

 

  1.    Thông tin liên h

         - Đa ch: đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - Bc Liêu.

         - Đin thoi: 0291.3821292

         -Email:            

2.       Sơ đ t chc

3.     Chc năng, nhim v

3.1.  Chi cc Thng kê Thành ph Bc Liêu là cơ quan trc thuc Cc Thng kê; giúp Cc trưởng Cc Thng kê thng nht qun lý Nhà nước v hot đng thng kê ti đa phương.

3.2.   T chc các hot đng thng kê theo chương trình công tác Cc Thng kê giao.

3.3.   Thc hin báo cáo Thng kê tình hình kinh tế-xã hi tháng, quý, năm và nhiu năm.

3.4.  Cung cp thông tin phc v s lãnh đo, ch đo và điu hành ca lãnh đo Đng, Chính quyn và cho các cơ quan, t chc, cá nhân theo quy đnh ca pháp lut.

3.5.  T chc thu thp, x lý, tng hp các cuc điu tra, tng điu tra thng kê theo phương án ca Tng cc Thng kê.

3.6.  Biên son, xut bn Niên giám thng kê và các sn phm thng kê khác. Truy cp, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ s d liu thng kê ca các phòng ban, UBND xã, phường đ s dng cho mc đích thng kê.

4.      Ban lãnh đo

STT

H và tên

Chc v

01

Bùi Viết Hảo

Chi cc Trưởng

02 Phạm Thị Hương Chi cục phó

Tr Về