SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
4
4

                                          CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

 

1. Thông tin liên h

       - Đa ch: s 85 Bà Triu - phường 3 - thành ph Bc Liêu – tnh Bc Liêu.

- Đin thoi cơ quan: 0291.3959679- Fax: 3862746

- Email: cctblieu.bli@gmail.com

2.  Sơ đ t ch 

   3. Chc năng, nhim v, quyn hn

  3.1 Chc năng:

  3.1.1. Chi cc Thuế có tư cách pháp nhân, con du riêng, được m tài khon ti Kho bc Nhà nước theo quy đnh ca pháp lut.

3.2.   Nhim v và quyn hn:Chi cc Thuế thc hin nhim v, quyn hn, trách nhim theo qui đnh ca Lut Qun lý thuế, các lut thuế, các qui đnh pháp lut khác có liên quan và các nhim v, quyn hn c th sau đây:

2.2.1. T chc trin khai thc hin thng nht các văn bn qui phm pháp lut v thuế; quy trình, bin pháp nghip v qun lý thuế trên đa bàn;

2.2.2. T chc thc hin d toán thu thuế hàng năm được giao; tng hp, phân tích, đánh giá công tác qun lý thuế; tham mưu vi cp u, chính quyn đa phương v công tác lp và chp hành d toán thu ngân sách Nhà nước, v công tác qun lý thuế trên đa bàn; phi hp cht ch vi các ngành, cơ quan, đơn v liên quan đ thc hin nhim v được giao;

2.2.3. T chc thc hin công tác tuyên truyn, hướng dn, gii thích chính sách thuế ca Nhà nước; h tr người np thuế trên đa bàn thc hin nghĩa v np thuế theo đúng quy đnh ca pháp lut.

2.2.4. Kiến ngh vi Cc trưởng Cc Thuế nhng vn đ vướng mc cn sa đi, b sung các văn bn quy phm pháp lut v thuế, các quy trình  chuyên môn nghip v, các quy đnh qun lý ni bnhng vn đ vượt quá thm quyn gii quyết ca Chi cc Thuế.

2.2.5. T chc thc hin nhim v qun lý thuế đi vi người np thuế thuc phm vi qun lý ca Chi cc Thuế : đăng ký thuế, cp mã s thuế, x lý h sơ khai thuế, tính thuế, np thuế, min thuế, gim thuế, hoàn thuế, xoá n thuế, tin pht, lp s thuế, thông báo thuế, phát hành các lnh thu thuế và thu khác theo qui đnh ca pháp lut thuế và các quy đnh, quy trình, bin pháp nghip v ca ngành; đôn đc người np thuế thc hin nghĩa v np thuế đy đ, kp thi vào ngân sách nhà nước.

2.2.6. Qun lý thông tin v người np thuế; xây dng h thng d liu thông tin v người np thuế trên đa bàn;

2.2.7. Thanh tra, kim tra, giám sát vic kê khai thuế, hoàn thuế, min thuế, gim thuế, np thuế, quyết toán thuế và chp hành chính sách, pháp lut thuế đi vi người np thuế và các t chc, cá nhân được u nhim thu thuế theo phân cp và thm quyn qun lý ca Chi cc trưởng Chi cc Thuế;

2.2.8. Quyết đnh hoc đ ngh cp có thm quyn quyết đnh min, gim, hoàn thuế, gia hn thi hn khai thuế, gia hn thi hn np tin thuế, truy thu tin thuế, xoá n tin thuế, min x pht tin thuế theo quy đnh ca pháp lut;

2.2.9. Được quyn yêu cu người np thuế, các cơ quan Nhà nước, các t chc, cá nhân có liên quan cung cp kp thi các thông tin cn thiết phc v cho công tác qun lý thu thuế; đ ngh cơ quan có thm quyn x lý các t chc, cá nhân không thc hin trách nhim trong vic phi hp vi cơ quan thuế đ thc hin nhim v thu ngân sách Nhà nước;

2.2.10. Được quyn n đnh thuế, thc hin các bin pháp cưỡng chế thi hành quyết đnh hành chính thuế theo quy đnh ca pháp lut; thông báo trên các phương tin thông tin đi chúng v hành vi vi phm pháp lut thuế ca người np thuế;

2.2.11. Bi thường thit hi cho người np thuế do li ca cơ quan thuế, theo quy đnh ca pháp lut; gi bí mt thông tin ca người np thuế; xác nhn vic thc hin nghĩa v thuế ca người np thuế theo quy đnh ca pháp lut;

2.2.12. T chc thc hin thng kê, kế toán thuế, qun lý biên lai, n ch thuế; lp báo cáo v tình hình kết qu thu thuế và báo cáo khác phc v cho vic ch đo, điu hành ca cơ quan cp trên, ca U ban nhân dân đng cp và các cơ quan có liên quan; tng kết, đánh giá tình hình và kết qu công tác ca Chi cc Thuế.

2.2.13. T chc thc hin kim tra, gii quyết khiếu ni, t cáo v thuế và khiếu ni, t cáo liên quan đến vic thi hành công v ca công chc, viên chc thuế thuc thm quyn qun lý ca Chi cc trưởng Chi cc Thuế theo quy đnh ca pháp lut.

2.2.14/ X lý vi phm hành chính v thuế, lp h sơ đ ngh cơ quan có thm quyn khi t các t chc, cá nhân vi phm pháp lut thuế theo quy đnh ca Lut qun lý thuế và pháp lut khác có liên quan.

2.2.15. Giám đnh đ xác đnh s thuế phi np ca người np thuế theo yêu cu ca cơ quan nhà nước có thm quyn.

2.2.16. Thc hin nhim v ci cách h thng thuế theo mc tiêu nâng cao cht lượng hot đng, công khai hoá th tc, ci tiến quy trình nghip v qun lý thuế và cung cp thông tin đ to thun li phc v cho người np thuế thc hin chính sách, pháp lut v thuế.

2.2.17. T chc tiếp nhn và trin khai ng dng tiến b khoa hc, công ngh thông tin và phương pháp qun lý hin đi vào các hot đng ca Chi cc Thuế.

2.2.18. Qun lý b máy, biên chế, lao đng; t chc đào to, bi dưỡng đi ngũ công chc, viên chc ca Chi cc Thuế theo quy đnh ca Nhà nước và ca ngành thuế.

2.2.19. Qun lý kinh phí, tài sn được giao, lưu gi h sơ, tài liu, n ch thuế theo quy đnh ca pháp lut và ca ngành.

2.2.20. Thc hin các nhim v khác do Cc trưởng Cc Thuế giao.

3. Tên, chc v, s đin thoi ca lãnh đo:

STT

H và tên

Chc v

01

Bùi Đc Toái

Chi cc Trưởng

02

Ông Luơng Văn Đu

Phó Chi cc trưởng

03

Nguyn Hoàng Khiêm

Phó chi cc trưởng

                

Trở về