SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
3
4
8

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

 

1.          Thông tin liên h

- Đa ch: đường Nguyn Tt Thành  - khóm 7 - phường 1 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

- Đin thoi cơ quan: 02913.821.506

- Email:

2.             Lãnh đạo đơn vị

STT

H và tên

Chc v

01

Liêu TLê Thanh Nhânn Công

Chi cc trưởng

02

Nguyn Văn Tân

Phó Chi cc trưởng

03

Trn Quc Cường

Phó chi cc trưởng

 

3.          V chc năng, nhim v, nhim v, quyn hn

3.1.        Chi cc Thi hành án dân s thành ph Bc Liêu là cơ quan trc thuc Cc Thi hành án dân s tnh Bc Liêu, thc hin các nhim v, quyn hn theo Điu 16 Lut Thi hành án dân s năm 2008, c th  như sau:

3.1.1.   Trc tiếp t chc thi hành các bn án, quyết đnh theo quy đnh ti khon 1 Điu 35 Lut Thi hành án dân s năm 2008, c th:

3.1.1.   Bn án, quyết đnh sơ thm ca Toà án cp huyn nơi cơ quan thi hành án dân s có tr s.

3.1.2.   Bn án, quyết đnh phúc thm ca Tòa án cp tnh đi vi bn án, quyết đnh sơ thm ca Toà án   p huyn nơi cơ quan thi hành án dân s cp huyn có tr s.

3.1.3.   Quyết đnh giám đc thm, tái thm ca Tòa án cp tnh đi vi bn án, quyết đnh đã có hiu lc  pháp   lut ca Toà án cp huyn nơi cơ quan thi hành án dân s cp huyn có tr s

2.1.4.   Bn án, quyết đnh do cơ quan thi hành án dân s cp huyn nơi khác, cơ quan thi hành án dân s   cp tnh hoc cơ quan thi hành án cp quân khu y thác. 

3.2.        Gii quyết khiếu ni, t cáo v thi hành án dân s thuc thm quyn theo quy đnh ca Lut Thi hành án dân s năm 2008.

3.3.        Thc hin qun lý công chc, cơ s vt cht, kinh phí và phương tin hot đng được giao theo hướng dn, ch đo ca cơ quan thi hành án dân s cp tnh.

3.4.        Thc hin chế đ thng kê, báo cáo công tác t chc, hot đng thi hành án theo quy đnh ca pháp lut và hướng dn ca cơ quan thi hành án dân s cp tnh.

3.5.        Lp h sơ đ ngh xét min, gim nghĩa v thi hành án dân s

3.6.        Giúp y ban nhân dân cp huyn thc hin trách nhim, quyn hn trong vic: Ch đo vic t chc phi hp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân s trên đa bàn và ch đo vic t chc cưỡng chế thi hành các v án ln, phc tp, có nh hưởng v an ninh, chính tr, trt t an toàn xã hi đa phương.

3.7.  Thc hin báo cáo công tác thi hành án dân s theo quy đnh ca pháp lut.

 

Trở về