SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
8
3
2

 

ĐÀI TRUYN THANH THÀNH PH BC LIÊU

 

1.      Thông tin liên h

        - Đa ch: S 64-Cách mng-Khóm 10-Phường 1 - thành ph Bc Liêu – tnh Bc Liêu

        - Đin thoi: 02913.822712

        - Email:

2.    Sơ đ t chc

 

3.    Chc năng, nhim v, quyn hn

3.1.         Đài truyn thanh thành ph Bc Liêu là đơn v s nghip trc thuc y ban nhân dân thành ph Bc Liêu, vi chc năng là công c tuyên truyn ca Đng b, chính quyn thành ph Bc Liêu.

 

3.2. Đài truyn thanh thành ph Bc Liêu có nhim v xây dng quy hoch, kế hoch v tài chính và phát trin s nghip ca ngành hàng năm.

 

3.3. Đnh hướng ni dung tuyên truyn tháng-quý- năm và hướng dn nghip v cho cán b các trm truyn thanh cp xã.

 

3.4. Qun lý trc tiếp h thng sn xut chương trình truyn thanh. Bao gm ni dung và cht lượng âm thanh…

 

3.5. Lp kế hoch đào to bi dưỡng Phóng viên, k thut viên đáp ng yêu cu nâng cao cht lượng sn phm truyn thanh.

 

3.6. Đài truyn thanh thành ph Bc Liêu chu s qun lý trc tiếp ca y ban nhân dân thành ph Bc Liêu, s qun lý v nhà nước ca S thông tin và truyn thông, s h tr hướng dn v chuyên môn nghip v ca Đài PTTH tnh Bc Liêu.

4.    Lãnh đạo đơn vị

STT

H và tên

Chc v

01

Cao Quc Thái

Giám đc

02

Đ Hiếu Liêm

Phó giám đc

 

Trở về