SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
7
7
0

                                                            CƠ QUAN CHUYÊN  MÔN

                                                                                                              

 

 

Phòng Ni v

  - Đa ch:

 s 06 - đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

 0291.3959155 - 0291.3958871

  - Email:

 pnvtp@baclieu.gov.vn

 

Phòng Tài chính – Kế hoch

  - Đa ch:

s 106 - đường Bà Triu - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3 825714, 0291.3959011

  - Email:

 ptckhtp@baclieu.gov.vn

Phòng Kinh tế

  - Đa ch:

 số 45 Phan Đình Phùng - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3822531- 0291.3822592

  - Email:

 pkttp@baclieu.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

  - Đa ch:

đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291. 3822664

  - Email:

 ptnmttp@baclieu.gov.vn

Phòng Qun lý Đô th

  - Đa ch:

 đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

 0291. 3822561

  - Email:

 pqldttp@baclieu.gov.vn

Phòng Lao đng – Thương binh và Xã hi

  - Đa ch:

đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3822208 - 0291.3958876 - 0291.3957400

  - Email:

 pldtbxhtp@baclieu.gov.vn

Phòng Y tế

  - Đa ch:

 đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3822204

  - Email:

 pyttp@baclieu.gov.vn

Phòng Giáo dc và Đào to

  - Đa ch:

đường Cách Mạng - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3822202- 822995

  - Email:

 pgddttp@baclieu.gov.vn

Phòng  Văn hóa và Thông tin

  - Đa ch:

 đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3827530

  - Email:

 pvhtttp@baclieu.gov.vn

Phòng Tư pháp

  - Đa ch:

Đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3822769

  - Email:

 ptptp@baclieu.gov.vn

 Thanh tra

  - Đa ch:

đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3822489

  - Email:

 tttp@baclieu.gov.vn

Phòng dân tc

  - Đa ch:

đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

0291.3957722

  - Email:

 pdttp@baclieu.gov.vn