SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
7
0
7

MT TRN ĐOÀN TH

                                                                                                              

Hi cu Chiến binh

  - Đa ch:

 S 140, khóm 4, Bà Triu, phường 3, thành ph Bc liêu, Tnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

 0291.3956637

  - Email:

 hccbtp@baclieu.gov.vn

 

Hi Nông dân

  - Đa ch:

S 136 - đường Bà Triu - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3956637

  - Email:

hndtp@baclieu.gov.vn

Hi Liên hip Ph n

  - Đa ch:

 S 140 – khóm 4 – Bà Triu – phường  3 – thành ph Bc Liêu – tnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

02913. 822.221

  - Email:

 hlhpntp@baclieu.gov.vn

Thành đoàn

  - Đa ch:

S 64 – Cách Mng – Khóm 7– Phường 1 – thành ph Bc Liêu – tnh Bc Liêu

  - Đin thoi:

0291.3957644

  - Email:

 thanhdoan@baclieu.gov.vn

Liên đoàn Lao đng

  - Đa ch:

 đường Bà Triu - phường 3 - thành ph Bc Liêu- tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi:

 0291.3822626.

  - Email:

 ldldtp@baclieu.gov.vn