SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
4
0

HI CU CHIN BINH THÀNH PH BC LIÊU

 

 

1.       Thông tin liên h

-          Đa ch: Số 140, khóm 4, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc liêu, Tỉnh Bạc Liêu

-          Đin thoi: 0291.3822.221

-          Email:

2.       Sơ đ t chc

 

 3.       Chc năng và nhim v, quyn hn

3.1.    Chc năng

Hi CCB Vit Nam có chc năng đi din ý chí, nguyn vng và quyn li chính đáng, hp pháp ca hi viên và Cu chiến binh. Hi làm tham mưu giúp cp y Đng và làm nòng ct tp hp, đoàn kết, vn đng hi viên và Cu chiến binh thc hin các nhim v chính tr - xã hi ca cách mng và ca Hi; tham giám sát hot đng ca cơ quan Nhà nước, đi biu dân c và cán b, công chc, viên chc Nhà nước.

3.2.    Nhim v

3.2.1  Tham gia xây dng và bo v Đng, chế đ xã hi ch nghĩa, bo v nhân dân; đu tranh chng mi âm mưu, hot đng phá hoi ca các thế lc thù đch; chng các quan đim sai trái vi đường li, chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nước; thc hin các quy đnh ca pháp lut v dân ch cơ s, đu tranh chng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, t nn xã hi; tham gia giám sát hot đng ca cơ quan Nhà nước, ca cán b, công chc, viên chc theo qui đnh ca pháp lut.

3.2.2  Tham gia phát trin kinh tế - xã hi, cng c quc phòng, an ninh; kiến ngh vi cơ quan Nhà nước, chính quyn đa phương v xây dng và t chc thc hin chính sách, pháp lut có liên quan đến hi viên Hi Cu chiến binh, Cu chiến binh và Hi Cu chiến binh.

3.2.3 Tp hp, đoàn kết, đng viên hi viên và Cu chiến binh rèn luyn, gi gìn phm cht, đo đc cách mng, nâng cao bn lĩnh chính tr, trình đ hiu biết đường li, chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nước, kiến thc v kinh tế, văn hóa, khoa hc – k thut, thc hin tt nghĩa v công dân.

3.3.4 Tp hp quân nhân đã hoàn thành nghĩa v quân s ti ngũ tiếp tc phát huy truyn thng “ B đi C H”, tham gia t chc Câu lc b, Ban liên lc Cu quân nhân, các phòng trào cách mng cơ s.

3.2.5 T chc chăm lo, giúp đ hi viên và Cu chiến binh, nâng cao đi sng vt cht, tinh thn, phát trin kinh tế gia đình, xóa đói, gim nghèo, làm giàu hp pháp; t chc hot đng.

3.3.6  Bo v quyn và li ích hp pháp ca hi viên và Cu chiến binh; tuyên truyn, giáo dc pháp lut, tư vn,tr giúp pháp lý cho hi viên và Cu chiến binh.

3.2.7 Phi hp vi Đoàn thành niên Cng sn H Chí Minh, các t chc thành viên ca Mt trn T quc Vit Nam, cơ quan quân s giáo dc truyn thng yêu nước, ch nghĩa anh hùng cách mng, ý chí t lc, t cường cho thế h tr.

3.2.8 Tiến hành các hot đng đi ngoi nhân dân, góp phn thc hin đường li, chính sách đi ngoi ca Đng và Nhà nước.

3.3. Quyn hn

3.3.1  T chc thc hin nhim v c Hi theo điu l qui đnh và nhim v cp y đa phương cùng cp giao cho.

4. Ban lãnh đo

 

 

 Tr v

 

STT

H và tên

Chc v

01

Nguyễn Hoàng Hiệp

Ch tch

02

Lê Duyên Hng

Phó Ch tch

03

Nguyễn Văn Nhứt

Phó Ch tch