SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
9
0
9

HI LIÊN HIP PH N  THÀNH PH BC LIÊU

 

 

 

1.       Thông  tin liên hệ

Địa chỉ: Số 140 – khóm 4 – Bà Triệu – phường  3 – thành phố Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 02913. 822.221

Email:

Fax:

2.       Sơ đồ tổ chức

 

 

3.       Chức năng  và nhiệm vụ

3.1.  Hội LHPN thành phố Bạc Liêu với chức năng nhiệm vụ làm công tác vận động quần chúng, đoàn kết tập hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện Chủ trương của Nhà nước.

3.2.  Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, động viên phụ nữ tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội tại địa phương.

 

4.        Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

 

Chủ tịch

02

Trương Kim Khuyến

Phó chủ tịch

03

Phan Hồng Diễm

Phó chủ tịch

 

 

Trở về