SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
2
0
8

 

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 

 

 

   1.      Thông tin liên h

 

              - Đa ch: S 136 - đường Bà Triu - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

          - Đin thoi: 0291.3822326.

          - Email: 

 

 2.      Sơ đ t chc 

 

 

3.        V trí, chc năng

3.1.     Ban Chp hành Hi Nông dân thành ph Bc Liêu (gi tt Thành Hi) có chc năng lãnh đo, ch đo  các mt công tác ca Hi theo quy đnh ca Điu l Hi Nông dân Vit Nam. Thành Hi lãnh đo công tác Hi bng Chương trình, Kế hoch hot đng ca Ban Thưng v và ca Thưng trc Hi.

4.         Nhim v và quyn hn

4.1.     T chc thc hin Điu l Hi và Ngh quyết, Ch th ca Đng; chính sách, pháp lut ca Nhà nưc.

4.2.     Xây dng Hi các cp, nht là t chc hi cơ s tht s vng mnh là lc lưng trung tâm nòng ct trong các phong trào Cách mng nông thôn hin nay; đào to bi dưng cán b Hi, xây dng tài chính Hi, phi hp vi chính quyn và các Đoàn th t chc hưng dn Hi viên nông dân thi đua thc hin các phong trào phát trin kinh tế - xã hi, thc hin các chương trình mc tiêu Quc gia; xây dng nông thôn mi, gia đình nông thôn văn hóa, tham gia gi gìn an ninh trt t - xã hi trên đa bàn.

4.3.    Hưng dn hi viên các cp tham gia qun lý nhà nưc, qun lý xã hi, thc hin tt quy chế dân ch cơ s, giám sát vic thc hin ch trương ca Đng; chính sách, pháp lut ca Nhà nưc, đ xut và tham gia xây dng các chính sách, pháp lut có liên quan đến nông dân, nông nghip, nông thôn.

4.4.     Chun b ni dung và t chc Đi hi cp mình khi hết nhim kỳ; tho lun và thông qua văn kin trình Đi hi, gii thiu vi Đi hi v nhân s đ ng c bu vào Ban Chp hành khóa mi, xác đnh phương hưng, nhim v đ ch đo Đi hi cp cơ s.

4.5.    Nghe báo tình hình hot đng ca Ban Thưng v, Ban Kim tra Thành Hi và quyết đnh thi hành k lut y viên Ban Chp hành thành Hi (nếu có).

4.6.     Tho lun và gii quyết nhng vn đ thuc thm quyn Ban Chp hành khi có trên 50% đng ý y viên Ban Chp hành yêu cu và đ ngh ca Ban Thưng v thành Hi xem xét đ xut ca tnh Hi hoc Thưng trc Thành y nhng vn đ cn thiết mà thuc thm quyn cp trên quyết đnh.

5.      Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Văn Nhớ

Chủ tịch

02

Đặng Quốc Khánh

Phó Chủ tịch

 

               Trở về