SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
4
5

 

 

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

 

 

1.            Thông tin liên h

  - Đa ch: : đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

  - Đin thoi: 02913.821994.

  - Email:

2.         Sơ đồ tổ chức đơn vị

3.            Chc năng, nhim v và quyn hn  

3.1          Chc năng

Hi đng bi thường, h tr và tái đnh cư thành ph Bc Liêu là đơn v s nghip có thu, có tư cách pháp nhân, có con du riêng được m tài khon ti Kho bc Nhà nước đ hot đng theo quy đnh ca pháp lut.

Hi đng bi thường, h tr và tái đnh cư thành ph trc thuc y ban nhân dân thành ph có chc năng tham mưu cho y ban nhân dân thành ph trong công tác bi thường, h tr và tái đnh cư trên đa bàn thành ph Bc Liêu.

3.2          Nhim v và quyn hn

- Phi hp vi ch đu tư thc hin các bước trong quá trình lp phương án bi thường, gii ta, thông qua Hi đng bi thường gii phóng mt bng, lp các th tc trình cp thm quyn phê duyt theo quy đnh hin hành.

- Trc tiếp lp phương án bi thường, h tr và tái đnh cư các d án (được y ban nhân dân thành ph giao).

- Trin khai phương án bi thường được duyt đến tng h dân và t chc b nh hưởng.

- Tiếp nhn kinh phí bi thường gii phóng mt bng t ch đu tư và thc hin vic chi tr tin bi thường theo đúng phương án đã được cp thm quyn phê duyt (theo y quyn ca ch đu tư).

- Phi hp các Ban, Ngành, UBND xã, phường và các đơn v có liên quan trên đa bàn thành ph t chc tuyên truyn, vn đng nhân dân trong vùng d án chp hành tt ch trương, chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nước v  bi thường, h tr và tái đnh cư cho các h dân và t chc b nh hưởng, khi thc hin các công trình, d án.

- Thc hin nhng nhim v, quyn hn khác do y ban nhân dân thành ph giao.

4.            Lãnh đạo đơn vị

STT

H và tên

Chc v

01

Nguyn Phú Cường

Phó Ch tch Thường trc

02

Nguyn Hoàng Tun

Phó Ch tch

03

Nguyn Văn Còng

Phó Ch tch

 

Trở về