SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
9
1
6

ĐIỀU TRA ỨNG DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NĂM 2016

 

1. Tải Phiếu thu thập thông tin về ứng dụng máy tính và Internet ở các cơ quan hành chính tại đây.