SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
5
1

 

PHÒNG DÂN TC THÀNH PH BC LIÊU

 

1.       Thông tin liên h

          Đa ch: Đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

          Đin thoi: 0291.3957722

          Email:

2.      Sơ đ t chc

 


3.      V trí, chc năng

3.1. Phòng Dân tc là cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân thành ph, có chc năng tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph thc hin chc năng qun lý nhà nước v công tác Dân tc trên phm vi thành ph.

3.2. Phòng Dân tc có tư cách pháp nhân, có con du và m tài khon riêng; chu s ch đo, qun lý v t chc biên chế và công tác ca y ban nhân dân thành ph; đng thi chu s ch đo, hướng dn, kim tra, thanh tra v chuyên môn, nghip v ca Ban Dân tc tnh.

4.      Nhim v và quyn hn:

4.1.  Ch trì xây dng và trình y ban nhân dân thành ph Bc Liêu:

- D tho các quyết đnh, ch th, kế hoch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, d án, đ án thuc lĩnh vc công tác dân tc; ni dung, bin pháp t chc thc hin các nhim v ci cách hành chính thuc lĩnh vc công tác dân tc trên đa bàn thành ph.

- D tho các văn bn hướng dn thc hin các qui đnh ca y ban nhân dân tnh v công tác dân tc trên đa bàn.

4.2. T chc thc hin các văn bn qui phm pháp lut, kế hoch, chính sách, chương trình, d án sau khi được cp thm quyn phê duyt; công tác đnh canh, đnh cư đi vi đng bào dân tc thiu s; thông tin, tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut v lĩnh vc công tác dân tc; vn đng đng bào dân tc thiu s trên đa bàn thành ph thc hin ch trương, đường li, chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nước.

4.3. Thường trc giúp y ban nhân dân thành ph t chc thc hin các chính sách, chương trình, d án, mô hình thí đim đu tư phát trin Kinh tế - xã hi, h trợổn đnh cuc sng đi vi đng bào dân tc thiu s; theo dõi, tng hp, sơ tng kết và đánh giá vic thc hin các chương trình, d án, chính sách dân tc; tham mưu, đ xut các ch trương, bin pháp thích hp đ gii quyết các vn đ gim h nghèo, đnh canh, đnh cư, di giãn dân đi vi đng bào dân tc thiu s trên đa bàn thành ph Bc Liêu.

4.4. Thường trc giúp y ban nhân dân thành ph t chc thc hin các chính sách, chương trình, d án, mô hình thí đim đu tư phát trin Kinh tế - xã hi, h trợổn đnh cuc sng đi vi đng bào dân tc thiu s; theo dõi, tng hp, sơ tng kết và đánh giá vic thc hin các chương trình, d án, chính sách dân tc; tham mưu, đ xut các ch trương, bin pháp thích hp đ gii quyết các vn đ gim h nghèo, đnh canh, đnh cư, di giãn dân đi vi đng bào dân tc thiu s trên đa bàn thành ph Bc Liêu.

4.5. Tham mưu giúp y ban nhân dân thành ph t chc tiếp đón, thăm hi, gii quyết các nguyn vng chính đáng ca đng bào dân tc thiu s theo chế đ chính sách và qui đnh ca pháp lut; đnh kỳ t chc Đi hi đi biu các dân tc thiu s ca thành ph theo hướng dn ca y ban nhân dân tnh và Ban Dân tc tnh; la chn, đ ngh cp có thm quyn khen thưởng các tp th, cá nhân tiêu biu người dân tc thiu s có thành tích xut sc trong lao đng, sn xut, phát trin Kinh tế - xã hi, gim h nghèo, gi gìn an ninh chính tr, trt t và gương mu thc hin ch trương, chính sách ca Đng và pháp lut ca Nhà nước.

4.6. Thc hin công tác thông tin, lưu tr phc v qun lý Nhà nước v công tác dân tc theo chuyên môn, nghip v được giao.

4.7. Kim tra vic thc hin chính sách, chương trình, d án và các qui đnh ca pháp lut; gii quyết và tham mưu gii quyết khiếu ni, t cáo; phòng chng tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vc công tác dân tc theo qui đnh ca pháp lut và phân công ca y ban nhân dân thành ph.

4.8. Thc hin công tác tng hp, thng kê, thông tin, báo cáo đnh kỳ và đt xut v tình hình thc hin nhim v công tác dân tc trên đa bàn thành ph và nhim v được giao theo qui đnh ca y ban nhân dân thành ph và Ban Dân tc tnh.

4.9. Qun lý t chc, biên chế; thc hin chế đ chính sách, chế đ đãi ng, khen thưởng, k lut, đào to, bi dưỡng v chuyên môn nghip v và các chế đ, chính sách khác đi vi cán b, công chc và người lao đng thuc phm vi qun lý ca phòng theo quy đnh ca pháp lut và phân công ca y ban nhân dân thành ph.

4.10. Thc hin các nhim v khác do y ban nhân dân thành ph và Ban Dân tc tnh giao có liên quan đến công tác dân tc theo qui đnh ca pháp lut.

5.      Lãnh đạo đơn vị

STT

H và tên

Chc v

01

 

 

02

Nguyn Duy Khánh

P.Trưởng phòng

 

 Tr v