SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
2
9
6

 

PHÒNG KINH T THÀNH PH BC LIÊU

 

 

1.     Thông tin liên h

- Đa ch: s 45 Phan Đình Phùng - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu

- Đin thoi: 0291.3822531- 0291.3822592

- Email:

2.     Sơ đồ tổ chức

3.     Chc năng

3.1. Phòng Kinh tế thành ph là cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân thành ph, tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph thc hin chc năng qun lý nhà nước v nông nghip; lâm nghip; diêm nghip; thy sn; thy li; phát trin kinh tế h; kinh tế trang tri nông thôn; kinh tế hp tác, hp tác xã; công nghip, thương mi; đin; khoa hc & công ngh và thc hin mt s nhim v, quyn hn theo s y quyn ca y ban nhân dân thành ph và theo quy đnh ca pháp lut, đm bo s thng nht qun lý ca ngành, lĩnh vc công tác đa phương.

3.2. Phòng Kinh tế thành ph, có tư cách pháp nhân, con du và tài khon riêng ti kho Bc nhà nước theo quy đnh ca pháp lut.

3.3. Chu s ch đo, qun lý v t chc, biên chế và công tác ca y ban nhân dân thành ph, đng thi, chu s ch đo, kim tra, hướng dn v chuyên môn, nghip v ca các cơ quan chuyên môn có liên quan thuc y ban nhân dân tnh.

4.     Nhim v và quyn hn

4.1. Trình y ban nhân dân thành ph ban hành quyết đnh, ch th; quy hoch, kế hoch dài hn, 05 năm, hàng năm; chương trình, bin pháp t chc thc hin nhim v phát trin nông nghip; lâm nghip; diêm nghip; thy sn; thy li; phát trin nông thôn; khoa hc và công ngh; công, thương nghip, đin; kinh tế hp tác, hp tác xã; chương trình, bin pháp ci cách th tc hành chính thuc lĩnh vc qun lý nhà nước được giao.

4.2. Trình Ch tch y ban nhân dân thành ph, d tho các văn bn qun lý theo lĩnh vc chuyên môn ca phòng thuc thm quyn ca Ch tch y ban nhân dân thành ph.

4.3. T chc thc hin các văn bn pháp lut, các quy hoch, chương trình, kế hoch sau khi được phê duyt; t chc trin khai ng dng các tiến b khoa hc và công ngh trong sn xut; xây dng h thng thông tin, lưu tr phc v công tác qun lý nhà nước v chuyên môn nghip v ca phòng.

4.4. T chc thc hin nhim v phát trin sn xut nông nghip; lâm nghip; diêm nghip; nuôi trng, khai thác đánh bt thy sn; công nghip, tiu th công nghip, thương mi, dch v, đin; phát trin khoa hc & công ngh; kinh tế hp tác, hp tác xã; thc hin công tác qun lý, bo v rng, bo v công trình nuôi trng thu sn, đê điu, h thng thy li, thy nông ni đng, các công trình cp thoát nước nông thôn; công tác phòng, chng lt bão và tìm kiếm cu nn; thc hin khc phc hu qu thiên tai, phòng, chng dch bnh đi vi cây trng, vt nuôi trên đa bàn thành ph theo quy đnh ca pháp lut.

4.5. Hướng dn chuyên môn, nghip v đi vi y ban nhân dân phường, xã trong vic thc hin nhim v, quyn hn trong lĩnh vc công, thương nghip; khoa hc và công ngh; nông nghip; lâm nghip; diêm nghip; thy sn; thy li và phát trin nông thôn. Thc hin các bin pháp chuyn dch cơ cu kinh tế trong nông nghip, lâm nghip, diêm nghip, nuôi trng, đánh bt thy sn, trng rng, khai thác, bo v rng, chế biến hàng nông sn, lâm sn, thy sn và mui, phát trin làng ngh nông thôn; phát trin ngành công nghip, tiu th công nghip, ngành ngh truyn thng, hot đng dch v.

4.6. Đu mi phi hp t chc và hướng dn thc hin ni dung liên quan đến chc năng, nhim v, quyn hn ca phòng; tng hp tình hình, báo cáo y ban nhân dân thành ph đi vi lĩnh vc phát trin kinh tế h, trang tri, kinh tế hp tác, hp tác xã, kinh tế nông nghip, tiu th công nghip, dch v,…..tình hình phát trin ngành, ngh, làng ngh nông thôn, khai thác và s dng nước sch nông thôn, chế biến nông sn, lâm sn, thy sn và mui.

4.7. Thng kê din biến đt nông nghip, đt lâm nghip, đt diêm nghip, mt nước nuôi trng thy sn. T chc thc hin các bin pháp canh tác phù hp đ khai thác và s dng hp lý, có hiu qu tài nguyên đt, nước phc v cho sn xut nông nghip, lâm nghip, nuôi trng thy sn và ngh mui.

4.8. Qun lý các hot đng kinh doanh, dch v phc v phát trin nông nghip, lâm nghip, diêm nghip, thy sn, vt tư nông nghip, phân bón, thuc, thc ăn chăn nuôi, nuôi trng thy sn trên đa bàn thành ph.

4.9. T chc, hướng dn và thc hin các chính sách khuyến công, khuyến thương, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các d án phát trin công, thương nghip, nông nghip, lâm nghip, diêm nghip, thy sn, thy li và phát trin nông thôn trên đa bàn.

4.10. Giúp y ban nhân dân thành ph thc hin và chu trách nhim v vic thm đnh, đăng ký, cp các loi giy phép thuc phm vi trách nhim, thm quyn ca phòng theo quy đnh ca pháp lut và theo s phân công hoc y quyn ca y ban nhân dân thành ph.

4.11. Giúp y ban nhân dân thành ph qun lý nhà nước đi vi t chc kinh tế tp th, kinh tế tư nhân và hướng dn các t chc này thc hin đu tư phát trin, m rng sn xut, kinh doanh; t chc các hot đng dch v tư vn, chuyn giao công ngh, cung cp thông tin, xúc tiến thương mi, tìm kiếm th trường tiêu th sn phm; đào to ngun nhân lc cho các cơ s sn xut, kinh doanh; hướng dn và kim tra hot đng ca các hi, đoàn th và t chc phi chính ph trên đa bàn thuc lĩnh vc qun lý ca phòng theo quy đnh ca pháp lut.

4.12. Phi hp vi các cơ quan, các ngành chc năng tiến hành kim tra và thanh tra vic thi hành pháp lut; tham mưu cho y ban nhân dân thành ph gii quyết các tranh chp, khiếu ni, t cáo v các lĩnh vc qun lý ca phòng.

4.13. Thc hin nhim v thường trc ca Ban Ch huy phòng, chng lt bão và tìm kiếm cu nn; các vn đ cp bách trong bo v và phòng cháy, cha cháy rng ca thành ph theo thm quyn; đ xut phương án, bin pháp và tham gia vic ch đo phòng, chng và khc phc hu qu v lũ, lt, bão, st, l, hn hán, ngp úng, xâm nhp mn và các dch bnh đi vi cây trng, vt nuôi trong sn xut nông nghip, lâm nghip, diêm nghip, thy sn trên đa bàn thành ph.

4.14. Trình y ban nhân dân thành ph và S Khoa hc và Công ngh v d toán ngân sách nhà nước hàng năm v lĩnh vc khoa hc và công ngh trên đa bàn.

4.15. Trình y ban nhân dân thành ph quyết đnh thành lp Hi đng khoa hc & công ngh theo quy đnh ca lut khoa hc & công ngh và làm thường trc Hi đng khoa hc & công ngh thành ph.

4.16. Phát trin phong trào lao đng sáng to, ph biến, la chn các tiến b khoa hc & công ngh, các kết qu nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh, các sáng chế, sáng kiến, ci tiến k thut, hp lý hóa sn xut đ áp dng ti đa phương; t chc thc hin các dch v khoa hc và công ngh trên đa bàn.

4.17. Qun lý hot đng tiêu chun, đo lường, cht lượng theo quy đnh ca pháp lut và hướng dn ca S Khoa hc và Công ngh.

4.18. T chc thanh tra, kim tra và x lý vi phm đi vi các t chc, cá nhân trong vic chp hành chính sách, pháp lut v khoa hc & công ngh trên đa bàn theo quy đnh ca pháp lut.

4.19. Thc hin công tác thông tin, báo cáo đnh kỳ và đt xut tình hình thc hin nhim v được giao v các lĩnh vc công, thương nghip, đin, nông nghip, lâm nghip, diêm nghip, thy sn, thy li, phát trin nông thôn, kinh tế hp tác, hp tác xã, khoa hc & công ngh và các nhim v khác được y ban nhân dân thành ph giao.

4.20. Thc hin mt s nhim v khác do y ban nhân dân, Ch tch y ban nhân dân thành ph giao hoc theo quy đnh ca pháp lut.

5. Lãnh đo cơ quan

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

 

 

02

Lâm Vĩnh Chân

P. Trưởng phòng

03

 

P. Trưởng phòng

 

 

 

  Trở về