SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
1
5

PHÒNG TÀI CHÍNH – K HOCH THÀNH PH BC LIÊU

 

     1.       Thông tin liên h

                - Đa ch: s 106 - đường Bà Triu - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

                - Đin thoi: 02913. 825714, 02913. 959011

                - Email:

2.        Sơ đ t chc

 

3.        Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị̣:

4.1.     V trí và chc năng 

4.1.1.  Phòng Tài chính - Kế hoch thành ph Bc Liêu  là cơ quan chuyên môn thuc U ban nhân dân thành ph Bc Liêu. Có chc năng tham mưu, giúp U ban nhân dân thành ph Bc Liêu thc hin chc năng qun lý nhà nước v lĩnh vực tài chính, tài sản; quản lý nhà nước về kế hoch và đu tư; đăng ký kinh doanh; tng hp, thng nht qun lý v kinh tế tp th, kinh tế tư nhân theo quy đnh ca pháp lut.

4.1.1. Phòng Tài chính - Kế hoch thành ph Bc Liêu có con du và tài khon riêng; chu s ch đo, qun lý v t chc, biên chế và hot đng ca U ban nhân dân thành ph Bc Liêu; đng thi chu s ch đo, kim tra, hướng dn v chuyên môn, nghip v thuc lĩnh vc tài chính của Sở Tài chính, lĩnh vực kế hoch và đu tư ca S Kế hoch và Đu tư.

4.2. Nhim v và quyn hn

Phòng Tài chính - Kế hoch thành ph Bc Liêu thc hin nhim v, quyn hn theo quy đnh ca pháp lut v lĩnh vc tài chính, kế hoch và đu tư,  nhim v, quyn hn c th sau:

4.2.1 Trình U ban nhân dân thành ph Bc Liêu ban hành các quyết định, chỉ thị, đ án, chương trình phát trin kinh tế - xã hi; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm về lĩnh vực tài chính, kế hoch và đu tư thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

4.2.2. T chc thc hin các văn bn quy phm pháp lut, cơ chế, chính sách, các quy hoch, kế hoch, chương trình, d án, đ án đã được cp có thm quyn phê duyt; thông tin, tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut v lĩnh vc tài chính, kế hoch và đu tư trên đa bàn.

4.2.3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thành ph, y ban nhân dân xã, phường xây dựng dự toán ngân sách hằng năm; xây dựng trình y ban nhân dân thành ph Bc Liêu dự toán ngân sách thành ph theo hướng dẫn của Sở Tài chính; hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về các quy định của y ban nhân dân thành ph Bc Liêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

4.2.4. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thành ph và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách thành ph trình y ban nhân dân thành ph Bc Liêu; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình y ban nhân dân thành ph Bc Liêu; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

4.2.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc y ban nhân dân thành ph Bc Liêu.

4.2.6. Phối hợp với cơ quan liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định pháp luật.

4.2.7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do y ban nhân dân thành ph Bc Liêu quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách thành ph; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành ph và quyết toán thu, chi ngân sách thành ph (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách thành ph và quyết toán thu, chi ngân sách xã, phường) báo cáo y ban nhân dân thành ph Bc Liêu để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

4.2.8. Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch y ban nhân dân thành ph phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân thành ph Bc Liêu. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thành ph quản lý.

4.2.9. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành ph  quản lý theo quy định. Thẩm định, trình y ban nhân dân thành ph quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

4.2.10. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

4.2.11. Quản lý giá theo quy định của y ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

4.2.12. Ch trì, phi hp vi các cơ quan tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính, kế hoạch và đầu tư; giám sát và đánh giá đu tư; giúp y ban nhân dân thành ph giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo  về tài chính, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

4.2.13. Trình Ch tch U ban nhân dân thành ph Bc Liêu các chương trình, danh mc, d án đu tư trên đa bàn; thm đnh và chu trách nhim v d án, kế hoch đu tư trên đa bàn thuc thm quyn quyết đnh ca Ch tch y ban nhân dân thành ph Bc Liêu; thm đnh và chu trách nhim v kế hoch đu thu, kết qu la chn nhà thu các d án hoc gói thu thuc thm quyn quyết đnh ca Ch tch U ban nhân dân thành ph Bc Liêu.

4.2.14. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thành phố; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

    4.2.15. Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh các thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân  trên địa bàn thành ph Bc Liêu;

+ Định kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để̉ng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4.2.16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục   vụ công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ được giao.

4.2.17. Thc hin công tác thông tin, báo cáo đnh kỳ và đt xut cho y ban nhân dân thành ph, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư v tình hình thc hin nhim v được giao theo quy đnh.

4.2.18. Qun lý cán b, công chc và tài chính, tài sn được giao theo quy đnh ca pháp lut và phân công ca U ban nhân dân thành ph Bc Liêu.

4.2.19. Thc hin các nhim v khác v qun lý nhà nước trong lĩnh vc tài chính, kế hoch và đu tư theo phân công, phân cp hoc u quyn ca U ban nhân dân thành ph và theo quy đnh ca pháp lut.

5.        Ban lãnh đo

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

 Lê Việt Xô

Trưởng phòng

02

Diệp Vĩ Nghĩa

Phó Trưởng phòng

03

Đỗ Ái Lanh

Phó Trưởng phòng

     

 Trở về