SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
4
0
6

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PH BC LIÊU

 

 

 

1. Thông tin liên h

Địa chỉ: đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

Điện thoại: 02913 822 664

Email:

 

2.  Sơ đ t chc


 

                3. Chc năng,nhim v, quyn hn

                3.1.  Chc năng

3.1.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân thành ph Bc Liêu, tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph Bc Liêu thc hin chc năng qun lý Nhà nước v: Tài nguyên đt, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sn, môi trường, khí tượng, thy văn, đo đc, bn đ và bin.

3.1.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con du và tài khon riêng; chu s ch đo, qun lý v t chc, biên chế và công tác ca y ban nhân dân thành ph. Đng thi, chu s hướng dn, kim tra v chuyên môn, nghip v ca s Tài nguyên và Môi trường.

 

                3.2.    Nhim v và quyn hn

3.2.1. Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn bn hướng dn vic thc hin các quy hoch, kế hoch, chính sách, pháp lut ca Nhà nước v qun lý tài nguyên và môi trường; kim tra vic thc hin sau khi y ban nhân dân thành ph ban hành.

3.2.2. Lp quy hoch s dng đt, điu chnh quy hoch, kế hoch s dng đt thành ph và t chc thc hin sau khi được phê duyt; thm đnh quy hoch, kế hoch s dng đt phường, xã.

3.2.3. Thm đnh h sơ v giao đt, cho thuê đt, thu hi đt, chuyn mc đích s dng đt, chuyn quyn s dng đt, cp giy chng nhn quyn s dng đt và quyn s hu, s dng tài sn gn lin vi đt cho các đi tượng thuc thm quyn ca y ban nhân dân thành ph.

3.2.4. Theo dõi biến đng v đt đai; cp nht, chnh lý các tài liu và bn đ v đt đai; qun lý hot đng ca Văn phòng đăng ký quyn s dng đt thành ph theo phân cp ca y ban nhân dân thành ph; hướng dn, kim tra vic thc hin thng kê, kim kê, đăng ký đt đai đi vi công chc chuyên môn v tài nguyên và môi trường phường, xã; thc hin vic lp và qun lý h sơ đa chính, xây dng h thng thông tin đt đai ca thành ph.

3.2.5. Phi hp vi s Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong vic xác đnh giá đt, mc thu tin s dng đt, tin thuê đt ca đa phương; thc hin công tác bi thường, h tr và tái đnh cư theo quy đnh ca pháp lut.

3.2.6. T chc thc hin các quy đnh ca pháp lut và s ch đo ca y ban nhân dân thành ph v bo v tài nguyên đt đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sn (nếu có).

3.2.7. T chc đăng ký, xác nhn và kim tra thc hin cam kết bo v môi trường và đ án bo v môi trường trên đa bàn; lp báo cáo hin trng môi trường theo đnh kỳ; đ xut các gii pháp x lý ô nhim môi trường làng ngh, các cm công nghip, khu du lch trên đa bàn; thu thp, qun lý lưu tr d liu v tài nguyên nước và môi trường trên đa bàn; hướng dn y ban nhân dân phường, xã quy đnh v hot đng và to điu kin đ t chc t qun v bo v môi trường hot đng có hiu qu.

3.2.8. Điu tra, thng kê, tng hp và phân loi giếng phi trám lp; kim tra vic thc hin trình t, th tc, yêu cu k thut trong vic trám lp giếng.

3.2.9. Thc hin kim tra và tham gia thanh tra, gii quyết các tranh chp, khiếu ni, t cáo v lĩnh vc tài nguyên và môi trường theo phân công ca y ban nhân dân thành ph.

3.2.10. Giúp y ban nhân dân thành ph qun lý Nhà nước đi vi t chc kinh tế tp th, kinh tế tư nhân và hướng dn, kim tra hot đng ca các hi, các t chc phi chính ph hot đng trong lĩnh vc tài nguyên và môi trường.

3.2.11. Thc hin tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut, thông tin v tài nguyên và môi trường và các dch v công trong lĩnh vc tài nguyên và môi trường theo quy đnh ca pháp lut.

3.2.12. Báo cáo đnh kỳ và đt xut tình hình thc hin nhim v v các lĩnh vc công tác được giao cho y ban nhân dân thành ph và s Tài nguyên và Môi trường.

3.2.13. Hướng dn chuyên môn, nghip v đi vi công chc chuyên môn v tài nguyên và môi trường phường, xã.

3.2.14. Qun lý t chc b máy, thc hin chế đ chính sách, chế đ đãi ng, khen thưởng, k lut, đào to và bi dưỡng v chuyên môn, nghip v đi vi cán b, công chc, viên chc và người lao đng thuc phm vi qun lý ca phòng theo quy đnh ca pháp lut và phân công ca y ban nhân dân thành ph.

3.2.15. Qun lý tài chính, tài sn ca phòng theo quy đnh ca pháp lut và phân công ca y ban nhân dân thành ph.

3.2.16. T chc thc hin các dch v công trong lĩnh vc tài nguyên và môi trường ti đa phương theo quy đnh ca pháp lut.

3.2.17. Thc hin các nhim v khác do y ban nhân dân thành ph giao hoc theo quy đnh ca pháp lut.

 

                4. Ban lãnh đạo

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trnh Văn Mn

Trưởng phòng ph trách chung

02

Tăng Thanh Hùng

Phó phòng ph trách đt đai kiêm GĐ. VP.ĐKQSD đt

03

Võ Công Hi

Phó phòng ph trách môi trường

               

Trở về