SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
2
4
7

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PH BC LIÊU

 

 

1.      Thông tin liên h

Địa chỉ: đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

Điện thoại: 0291.3822769

Email:

2.      Sơ đ chc năng

  

3.        Chc năng, nhim v, quyn hn

3.1.     V công tác xây dng văn bn quy phm pháp lut

3.1.1. Trình UBND thành ph ban hành các văn bn đ t chc thc hin chính sách, chế đ và pháp lut v qun lý công tác Tư pháp trên đa bàn thành ph.

3.1.2. Thm đnh và chu trách nhim trước UBND thành ph v ni dung thm đnh các d tho văn   bn quy phm pháp lut do HĐND và UBND thành ph ban hành theo quy đnh ca pháp lut.

3.1.3. T chc ly ý kiến nhân dân v các d án lut, pháp lnh theo s ch đo ca UBND thành ph và hướng dn ca S Tư pháp.

3.1.4. Rà soát, h thng hóa văn bn quy phm pháp lut do HĐND và UBND thành ph ban hành.

3.2.    V kim tra văn bn quy phm pháp lut

3.2.1. Giúp UBND t kim tra văn bn do UBND thành ph ban hành; hướng dn UBND cp phường, xã   thc hin t kim tra văn bn quy phm pháp lut.

3.2.2. Thc hin kim tra văn bn quy phm pháp lut ca HĐND và UBND cp xã theo qui đnh ca pháp lut; trình Ch  tch UBND thành ph quyết đnh các bin pháp x lý văn bn trái pháp lut theo quy  đnh ca pháp lut.

3.3.     V ph biến giáo dc pháp lut

3.3.1. Xây dng, trình UBND thành ph kế hoch ph biến giáo dc pháp lut hàng năm đa phương; t chc thc hin kế hoch giáo dc pháp lut sau khi được phê duyt.

3.3.2. Hướng dn, kim tra vic xây dng, qun lý và khai thác t sách pháp lut phường, xã, các cơ   quan, đơn v khác ca đa phương theo quy đnh ca pháp lut.

3.3.3.  Làm thường trc Hi đng phi hp công tác ph biến, giáo dc pháp lut ca thành ph.

3.3.4. Thm đnh d tho hương ước, quy ước ca khóm, p, t dân ph, khu dân cư trước khi trình Ch tch UBND thành ph phê duyt.

3.4. T chc trin khai thc hin các quy đnh v công tác hoa gii cơ s trên đa bàn thành ph theo s ch đo ca s Tư pháp và UBND thành ph; t chc bi dưỡng nghip v hòa gii đa phương theo hướng dn cơ quan Tư phap cp trên.

3.5. Giúp UBND thành ph qun lý Nhà nước v công tác thi hành án dân s đa phương theo quy đnh ca pháp lut.

3.6. Hướng dn,  kim tra hot đng ca UBND các phường, xã v cp bn sao t s gc, chng thc bn sao t bn chính, chng thc ch ký trong các giy t, văn bn bng tiếng vit theo quy đnh ca pháp lut.

3.7. Hướng dn, kim tra vic đăng ký và qun lý h tch; qun lý các s sách, biu mu v h tch theo quy đnh ca pháp lut.

3.8. Thc hin tr giúp pháp lý cho người nghèo và đi tượng chính sách theo quy đnh ca pháp lut.

3.9. Ch đo, hướng dn, kim tra chuyên môn nghip v v công tác tư pháp, h tch xã, phường;

3.10. Thc hin công tác thông tư, báo cáo đnh kỳ và đt xut v tình hình thc hin nhim v được giao theo quy đnh ca UBND thành ph và s Tư pháp.

3.11. Chng thc bn sao t bàn chính các giy t, văn bn bng tiếng nước ngoài.

3.12. Chng thc ch ký ca người dch trong các giy t, văn bn t tiếng nước ngoài sang tiếng vit hoc t tiếng vit sang tiếng nước ngoài.

3.13. Kim tra h sơ trình Ch tch UBND thành ph Quyết đnh ci chính h tch, xác đnh li gii tính, b sung h tch, cp li bn chính các giy t h tch theo quy đnh ca pháp lut.

3.14. Qun lý t chc cán b, công chc, nhân viên thc hin chế đ chính sách, chế đ đãi ng, khen thưởng k lut, hc tp, đào to và bi dưỡng v chuyên môn, nghip v đi vi cán b, công chc nhân viên thuc phm vi qun lý ca phòng theo quy đnh ca pháp lut.

3.15. Thc hin các nhim v khác theo s phân công ca UBND thành ph.

4. Lãnh đạo đơn vị

STT

H và tên

Chc v

01

Huỳnh Chí Linh

Trưởng phòng

02

Trn Kiu Trinh

Phó Trưởng phòng

03

 

Phó Trưởng phòng

 

Trở về