SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
1
3
1

PHÒNG Y T THÀNH PH BC LIÊU

 

1.     Thông tin liên h

       - Đa ch: đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu - tnh Bc Liêu.

       - Đin thoi: 0291.3822204

       - Email:

2.     Sơ đ t chc

3.    V trí và chc năng

3.1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuc y ban Nhân dân thành ph có chc năng tham mưu, giúp y ban Nhân dân thành ph thc hin chc năng qun lý nhà nước v chăm sóc và bo v sc khe cho nhân dân, gm : y tế cơ s; y tế d phòng; khám, cha bnh, phc hi chc năng; y dược c truyn; thuc phòng bnh cha bnh cho người; m phm; v sinh an toàn thc phm; bo him y tế; trang thiết b y tế và dân s.

3.2.  Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con du và tài khon riêng; chu s ch đo, qun lý v t chc, biên chế và hot đng ca y ban Nhân dân thành ph, đng thi chu s ch đo, hướng dn, kim tra, thanh tra v chuyên môn, nghip v ca S Y tế.

4.     Nhim v và quyn hn

4.1.   Trình y ban Nhân dân thành ph

4.1.1. D tho các quyết đnh, ch th, quy hoch, kế hoch dài hn, 5 năm, hàng năm; đ án, chương trình phát trin y tế, ci cách hành chính, xã hi hóa trong lĩnh vc y tế trên đa bàn thành ph.

4.1.2. D tho bin pháp huy đng liên ngành trong qun lý, s dng các ngun lc đ thc ihn công tác phòng, chng dch bnh; dân s - kế hoch hóa gia đình; an tòan v sinh thc phm; khc phc hu qu ca dch, bnh, tai nn, thương tích, thiên tai thm ha nh hưởng đến sc khe nhân dân xy ra trên đa bàn thành ph;

4.2.    T chc thc hin các văn bn quy phm pháp lut, quy hoch, kế hoch, đ án, chương trình phát trin y tế trên đa bàn thành ph sau khi được phê duyt.

4.3.   Kim tra, thanh tra vic t chc thc hin các văn bn quy phm pháp lut, chính sách, kế hoch, đ án, chương trình, d án và hot đng đi vi các cơ s cung cp dch v v y tế, hành ngh y, dược trên đa bàn.

4.4.   Hướng dn y ban Nhân dân phường, xã t chc thc hin chương trình y tế cơ s, dân s - kế hoch hóa gia đình, vn đng nhân dân gìn gi v sinh, an toàn thc phm, phòng, chng các dch bnh.

4.5.   Qun lý cán b, công chc; tài chính, tài sn ca Phòng theo quy đnh ca pháp lut và phân cp ca y ban Nhân dân thành ph.

4.6.     Thc hin mt s nhim v khác do y ban Nhân dân thành ph và S Y tế giao.

5. Lãnh đạo đơn vị

   

 

 

Trở về

STT

H và tên

Chc v

01

Phm Văn Truyn

Trưởng phòng

02

Dương Thị Xuân Hoàn

Phó Trưởng phòng