SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
4
2
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký thành lập hợp Hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
3 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
4 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
5 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi huyện Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
6 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang huyện khác Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
7 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
8 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
9 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát của hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
10 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
11 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
12 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
13 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
14 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
15 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã trong trường hợp bị mất Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã trong trường hợp bị hư hỏng Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị mất Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị hư hỏng Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
20 Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối221 thủ tục