SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
6
5
6

TRUNG TÂM DÂN S - K HOCH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH PH BC LIÊU

 

 

1.          Thông tin liên h

                  - Đa ch: s 19 đường 30/4 - phường 3 - thành ph Bc Liêu – tnh Bc Liêu.

                  - Đin thoi: 0291.3821939

                  - Email:

2.         Sơ đ t chc        

 

3.         Chc năng, nhim v, quyn hn

3.1.     Chc năng:

1. Trung tâm DS-KHHGĐ TP. Bc Liêu là đơn v s nghip trc thuc Chi cc DS-KHHGĐ Tnh đt ti Thành ph Bc Liêu, có chc năng trin khai thc hin các nhim v chuyên môn k thut, truyn thông giáo dc v DS-KHHGĐ trên đa bàn Thành ph Bc Liêu.

2. Trung tâm DS-KHHGĐ TP. Bc Liêu chu s qun lý toàn din ca Chi cc DS-KHHGĐ Tnh, đng thi chu s ch đo v chuyên môn, k thut v dch v KHHGĐ, truyn thông giáo dc ca các Trung tâm liên quan cp tnh và chu s qun lý nhà nước theo đa bàn ca U ban nhân dân Thành ph Bc Liêu.

3. Trung tâm DS-KHHGĐ Thành ph Bc Liêu có tư cách pháp nhân, có tr s, có con du và có tài khon riêng.

3.2.     Nhim v và quyn hn:

1. Xây dng kế hoch trin khai thc hin các nhim v chuyên môn, k thut v DS-KHHGĐ và truyn thông giáo dc v DS-KHHGĐ trên cơ s kế hoch ca Chi cc DS-KHHGĐ thuc S Y tế và tình hình thc tế trên đa bàn Thành ph Bc Liêu, trình cp có thm quyn phê duyt.

2. Trin khai, phi hp thc hin các hot đng chuyên môn, k thut, cung cp dch v v DS-KHHGĐ theo phân cp và theo quy đnh ca pháp lut.

3. Trin khai, phi hp thc hin các hot đng truyn thông, giáo dc, vn đng, ph biến các sn phm truyn thông v DS-KHHGĐ theo phân cp và theo quy đnh ca pháp lut.

4. Hướng dn, kim tra và giám sát chuyên môn các hot đng v DS-KHHGĐ ca trm y tế Phường-xã và cng tác viên DS-KHHGĐ khóm, p.

5. Qun lý và trin khai thc hin các d án thuc Chương trình Mc tiêu Quc gia v DS-KHHGĐ, các d án khác được Chi cc DS-KHHGĐ Tnh phân công.

6. T chc tp hun, bi dưỡng kiến thc v chuyên môn, nghip v đi vi cán b chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cng tác viên DS-KHHGĐ khóm, p.

7. Tham gia nghiên cu khoa hc, ng dng kết qu nghiên cu và tiến b khoa hc, k thut v lĩnh vc DS-KHHGĐ/SKSS.

8. Qun lý cán b, viên chc, chế đ chính sách, khen thưởng, k lut đi vi cán b, viên chc và qun lý tài chính, tài sn ca Trung tâm theo quy đnh ca pháp lut; qun lý cán b chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cng tác viên DS-KHHGĐ khóm, p.

9. Thc hin các chế đ thng kê, báo cáo theo quy đnh hin hành.

10. Thc hin các nhim v, quyn hn khác do Chi cc trưởng Chi cc DS-KHHGĐ và U ban nhân dân Thành ph Bc Liêu.

4. Lãnh đo  đơn vị

                          

STT

H và tên

Chc v

01

Nguyn Thu Vân

Giám đc

02

Lê Văn Khôn

Phó giám đc

           

Trở về