SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
2
8
9

 

TRUNG TÂM Y T THÀNH PH BC LIÊU

 

1.          Thông tin liên h

- Đa ch đường Đống Đa – P5 – thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu

- Đin thoi: 02913 822889

- Email:

2.             Sơ đồ tổ chức

3.        Chc năng

3.1.      Trung tâm Y tế có chc năng trin khai thc hin các nhim v chuyên môn k thut v y tế d phòng, phòng, chng HIV/AIDS, phòng, chng bnh xã hi, an toàn v sinh thc phm, chăm sóc sc kho sinh sn và truyn thông giáo dc sc kho trên đa bàn.

4.        Nhim v và quyn hn

4.1.    Xây dng kế hoch trin khai thc hin các nhim v chuyên môn k thut v y tế d phòng, phòng, chng HIV/AIDS, phòng, chng bnh xã hi, an toàn v sinh thc phm, chăm sóc sc kho sinh sn và truyn thông giáo dc sc kho trên cơ s kế hoch ca tnh và tình hình thc tế trên đa bàn thành ph trình cp có thm quyn phê duyt.

4.2.   T chc thc hin các hot đng sau:

4.2.1. Trin khai thc hin các hot đng chuyên môn, k thut v phòng, chng dch bnh, HIV/AIDS, các bnh xã hi, tai nn thương tích, sc kho lao đng và bnh ngh nghip, chăm sóc sc kho sinh sn, sc kho môi trường, sc kho trường hc, dinh dưỡng cng đng, an toàn v sinh thc phm, truyn thông giáo dc sc kho theo phân cp và theo quy đnh ca pháp lut;

4.2.2. Hướng dn và giám sát chuyên môn, k thut v các hot đng thuc lĩnh vc ph trách đi vi các trm y tế xã, phường các cơ s y tế trên đa bàn;

4.2.3. Tham gia đào to, đào to li, tp hun, bi dưỡng kiến thc v chuyên môn, nghip v thuc lĩnh vc ph trách cho cán b y tế cp xã, nhân viên y tế khóm, p và các cán b khác;

4.2.4. Nghiên cu và tham gia nghiên cu khoa hc, ng dng các tiến b khoa hc, k thut v lĩnh vc liên quan;

4.2.5. Qun lý và t chc trin khai thc hin các d án thuc chương trình mc tiêu y tế quc gia và các d án khác được S Y tế phân công;

4.2.6. Thc hin qun lý cán b, chế đ chính sách, khen thưởng, k lut đi vi công chc, viên chc và qun lý tài chính, tài sn ca đơn v theo quy đnh ca pháp lut;

4.2.7. Thc hin các chế đ thng kê, báo cáo theo quy đnh ca pháp lut;

4.2.8. Thc hin các nhim v, quyn hn khác do Giám đc S Y tế và U ban nhân dân Thành ph giao.

4.3.     Cp cu - Khám bnh - Cha bnh

4.3.1. Tiếp nhn tt c các trường hp người bnh chuyn đến đ cp cu, khám bnh, cha bnh ni trú và ngoi trú.

4.3.2. T chc khám sc kho và chng nhn sc kho theo quy đnh ca Nhà nước.

4.3.3. Ch đo tuyến dưới v chuyên môn, k thut.

4.3.4. Lp kế hoch và ch đo tuyến dưới thc hin các phát đ chn đoán và điu tr.

4.3.5. T chc ch đo các xã, phường thc hin công tác chăm sóc sc khe ban đu và thc hin các chương trình y tế đa phương.

5. Lãnh đạo đơn vị

STT

H và tên

Chc v

01

Lê Hoàng Phong

Giám Đc

02

Trn Thanh Hi

P. Giám Đc

03

Huỳnh Quốc Sử

P. Giám Đc

04

Ngô Thị Kim Phượng

P. Giám Đc

 

 

Trở về