SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
1
8

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU                             

 

 

1.       Thông tin liên h

-  Đa ch: số 17 đường 30/4 – phường 3 – thành phố Bạc liêu – tỉnh Bạc Liêu

-  Đin thoi: 0291.3822670

            -  Email:

2.   Sơ đ t chc ca đơn v

 

3. Chc năng, nhim v quyn hn ca đơn v:

3.1. V nhim v: Theo quy đnh ca pháp lut Vin kim sát nhân dân thành ph Bc Liêu có nhim v  thc hành quyn công t và kim sát các hot đng tư pháp đa phương mình. 

3.2. V quyn hn:

3.2.1. Theo quy đnh ti Điu 13 Lut t chc Vin kim sát nhân dân năm 2002, khi thc hành quyn công t trong giai đon điu tra, Vin kim sát nhân dân có nhng nhim v và quyn hn sau đây:

- Khi t v án hình s, khi t b can; Yêu cu cơ quan điu tra khi t hoc thay đi quyết đnh khi t v án hình s, khi t b can;

- Đ ra yêu cu điu tra và yêu cu cơ quan điu tra tiến hành điu tra; trc tiếp tiến hành mt s hot đng điu tra theo quy đnh ca pháp lut;

- Yêu cu Th trưởng cơ quan điu tra thay đi Điu tra viên theo quy đnh ca pháp lut; nếu hành vi ca Điu tra viên có du hiu ti phm thì khi t v hình s;

- Quyết đnh áp dng, thay đi, hu b bin pháp bt, tm gi, tm giam và các bin pháp ngăn chn khác, phê chun, không phê chun các quyết đnh ca cơ quan điu tra theo quy đnh ca pháp lut;

- Hu b các quyết đnh trái pháp lut ca cơ quan điu tra;

- Quyết đnh vic truy t b can; quyết đnh đình ch hoc tm đình ch điu tra, đình ch hoc tm đình ch v án.

3.2.2. Khi thc hành quyn công t trong giai đon xét x các v án hình s, Điu 17 Lut t chc Vin kim sát nhân dân năm 2002 quy đnh Vin kim sát nhân dân có nhng nhim v và quyn hn sau đây:

- Đc cáo trng, quyết đnh ca Vin kim sát nhân dân liên quan đến vic gii quyết v án ti phiên toà;

- Thc hin vic lun ti đi vi b cáo ti phiên toà sơ thm; tranh lun vi người bào cha và nhng người tham gia t tng khác ti phiên toà sơ thm.

3.2.3. Theo Lut t chc Vin kim sát nhân dân năm 2002, Vin kim sát nhân dân ch thc hin hot đng kim sát vic tuân theo pháp lut trong các hot đng tư pháp. Hot đng kim sát vic tuân theo pháp lut trong các hot đng tư pháp ca Vin kim sát nhân dân được thc hin thông qua các hot đng kim sát c th như sau:

Th nht, công tác kim sát điu tra các v án hình s, bao gm các hot đng  kim sát vic tuân theo pháp lut trong hot đng điu tra ca các cơ quan điu tra và các cơ quan khác được giao nhim v tiến hành mt s hot đng điu tra.

Th hai, kim sát xét x các v án hình s, bao gm các hot đng: Kim sát vic tuân theo pháp lut trong hot đng xét x ca Toà án nhân dân; kim sát vic tuân theo pháp lut ca nhng người tham gia t tng; kim sát các bn án và quyết đnh ca Toà án nhân dân theo quy đnh ca pháp lut.

Th ba, kim sát vic gii quyết ca Tòa án đi vi các v vic dân s, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao đng, các v án hành chính và nhng vic khác theo quy đnh ca pháp lut.

Th tư, kim sát thi hành án, bao gm các hot đng: Kim sát vic tuân theo pháp lut ca Toà án nhân dân, cơ quan thi hành án, Chp hành viên, cơ quan, t chc, đơn v và cá nhân có liên quan trong vic thi hành bn án, quyết đnh v hình s, dân s đã có hiu lc pháp lut và nhng bn án, quyết đnh được thi hành ngay theo quy đnh ca pháp lut.

Th năm, kim sát vic tm gi, tm giam, qun lý và giáo dc người chp hành án pht tù, bao gm các hot đng kim sát vic tuân theo pháp lut ca các cơ quan, đơn v và người có trách nhim trong vic tm gi, tm giam, qun lý và giáo dc người chp hành án pht tù.

4.           Tên, chc v, s đin thoi cơ quan ca lãnh đo đơn v:

STT

H và tên

Chc v

01

Lê Hng Quân

Vin trưởng

02

Võ S Em

Phó Vin trưởng

03

Trần Thị Thùy Nga

Phó Vin trưởng

               

                                                                                                           Trở về