SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
9
1
5

 

BAN QUN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DNG CƠ BN THÀNH PH BC LIÊU

 

1.                   Thông tin liên hệ

- Địa chỉ:  đường Bà Triệu – P3 – thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: 07813 952462

- Email:

2.          Sơ đồ tổ chức của đơn vị:

3.              Chc năng, nhim v, quyn hn ca đơn v:

3.1           Chc năng

3.1.1.     Trc tiếp qun lý thc hin d án đi vi các dư án do Ch tch UBND Thành ph giao làm Ch đu tư, theo quy đnh ti Điu 41 Lut Xây dng   s 16/2013/QH11 ngày 26/11/2003.

 3.1.2.     Làm tư vn qun lý d án theo quy đnh ti Khon a mc 2 Điu 45 Lut Xây dng s 16/2013/QH11 ngày 26/11/2003.

3.1.3.      Làm các dch v tư vn đu tư xây dng cho Ch đu tư tr lp đu tư và thiết kế công trình.

3.2           Nhim v

3.2.1       Thc hin nghiêm chnh nhim v đưc Ch tch UBND thành ph giao, đm bo hiu qu vn đu tư và chng tht thoát trong đu tư xây dng.

3.2.2.      Đnh kỳ hàng năm báo cáo vi UBND thành ph v tình hình hot đng ca đơn v và chu s thanh, kim tra ca các cơ quan chuyên nghành giúp UBND thành ph v qun lý Nhà nưc.

3.2.3.      Thc hin các nhim v khác theo các quy đnh ca pháp lut.

3.3                  Quyn hn

3.3.1.      Đi vi các d án đưc Ch tch UBND tnh giao trc tiếp làm Ch đu tư:

3.3.1.1.   Đàm phán, ký kết, giám sát thc hin hp đng.

3.3.1.2.   Yêu cu các t chc có liên quan cung cp thông tin, tài liu phc v cho vic lp d án đu tư xây dng công trình.

3.3.1.3.   Đình ch thc hin hoc chm dt hp đng khi nhà thu vi phm hp đng.

3.3.1.3.   Các quyn khác theo quy đnh ca pháp lut.

3.3.2.      Đi vi các d án làm Tư vn qun lý d án :

3.3.1.1.   Yêu cu các t chc kho sát, thiết kế, giám sát, xây lp công trình thc hin đúng vi ch trương, qui mô, thiết kế cơ s trong d án đu tư hoc báo cáo kinh tế k thut và thiết kế k thut thi công đã đưc cp có thm quyn phê duyt, tuân th Quy chun xây dng, tiêu chun thiết kế, tiêu chun k thut đưc áp dng, quy trình k thut và các quy đnh v qun lý cht lưng công trình xây dng. Ý kiến ca cán b giám sát k thut ghi trong nht ký công trình là mt yêu cu bt buc các đơn v kho sát, thiết kế, t chc xây lp công trình phi xem xét gii quyết tha đáng, kp thi.

3.3.1.2.   Vic nghim thu sn phm kho sát, thiết kế thc hin trên nguyên tc đơn   v kho sát, thiết kế phi t kim tra và chu trách nhim toàn b v cht lưng sn phm kho sát thiết kế, tuân th các yêu cu v cht lưng sn phm kho sát, thiết kế đã ghi trong hp đng giao nhn thu kho sát, thiết kế.

3.3.1.3.    Không nghim thu, xác nhn nhng khi lưng xây lp và đ ngh không thanh toán các khi lưng  đã thc hin không đúng vi thiết kế mà chưa đưc x lý tha đáng, không đm bo cht lưng, các khi lưng chưa đưc kim tra, các công tác xây lp đã hoàn thành có s dng các loi vt liu không đm bo yêu cu ca thiết kế, đng thi tm không thanh toán khi lưng phát sinh khi chưa có cp thm quyn phê duyt.

3.3.1.4.  Ngng có thi hn phn vic xây lp có cht lưng không đm bo hoc phát hin các biến dng đáng ng, có nguy cơ xy ra s c đt biến đng thi phi báo nhanh cho lãnh đo đơn v xây lp, thiết kế biết đ gii quyết và báo cáo cơ quan qun lý cp trên trc tiếp, ch đu tư, cơ quan có chc năng qun lý Nhà nưc v cht lưng công trình xây dng ti đa phương theo phân cp.

4        Lãnh đạo cơ quan

STT

H và tên

Chc v

01

Nguyn Bá Phưc

Giám đốc

02

Huỳnh Thanh Lâm

Phó Giám đốc