Phường 1: Tổ chức lực lượng ra quân làm vệ sinh khu vực cổng chào Hương Lộ 6, giáp ranh với xã Hưng Hội Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em Ủy ban thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo thực hiện công tác về phòng ngừa, ứng phó triều cường, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Ủy ban thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo thực hiện công tác về phát triển năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp khắc phục hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Lễ Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam Anh hùng Hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp liên tịch bàn và thống nhất nội dung kỳ họp cuối năm 2020 Hội nghị sơ kết “Năm dân vận khéo” và tổng kết hành quân dã ngoại, huấn luyện, kết hợp làm công tác vận động quần chúng năm 2020 Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Lễ trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất Khánh thành cầu giao thông nông thôn ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Tài chính - Kế hoạch

 1. Thông tin liên hệ

                - Địa chỉ: số 106 - đường Bà Triệu - phường 3 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu.

                - Điện thoại: 02913. 825714, 02913. 959011

                - Email:


2.  Sơ đồ tổ chức

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị̣:

4.1.     Vị trí và chức năng 

4.1.1.  Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bạc Liêu  là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu. Có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

4.1.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bạc Liêu có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bạc Liêu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư,  nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

4.2.1 Trình Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành các quyết định, chỉ thị, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

4.2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

4.2.3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường xây dựng dự toán ngân sách hằng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu dự toán ngân sách thành phố theo hướng dẫn của Sở Tài chính; hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

4.2.4. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thành phố và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

4.2.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu.

4.2.6. Phối hợp với cơ quan liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định pháp luật.

4.2.7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách thành phố; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách thành phố (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách xã, phường) báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

4.2.8. Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thành phố quản lý.

4.2.9. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố  quản lý theo quy định. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

4.2.10. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

4.2.11. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

4.2.12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính, kế hoạch và đầu tư; giám sát và đánh giá đầu tư; giúp Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo  về tài chính, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

4.2.13. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu.

4.2.14. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thành phố; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

    4.2.15. Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh các thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân  trên địa bàn thành phố Bạc Liêu;

+ Định kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4.2.16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục   vụ công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ được giao.

4.2.17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

4.2.18. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu.

4.2.19. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.


5.  Ban lãnh đạo

STT

H và tên

Chc v

01

Lê Việt Xô

Trưởng phòng

02

Diệp Vĩ Nghĩa

Phó Trưởng phòng

03

Đỗ Ái Lanh

Phó Trưởng phòng

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu