SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
1
6
4
7
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Ba, 22/10/2019, 15:50

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp xã, phường tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố lần thứ V (2020 - 2025)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp xã, phường tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố lần thứ V (2020 - 2025).

Theo đó, chỉ đạo triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm từ nay đến Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố lần thứ V (2020 - 2025). Trước hết là tích cực tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương ghi nhận những thành quả cảu phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm như: Doanh nghiệp và Việt Nam hội nhập và phát triển; cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, tiến hành việc phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh việc chăm lo, bồi dưỡng các điển hình đã có, chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng; tạo động lực để các điển hình tiêu biểu được lan tỏa thực sự hiệu quả trong cuộc sống.

Thời gian tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở trong quý I/2020; thành phố được tỉnh chọn là điểm chỉ đạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong khoảng từ ngày 20/4 - 25/4/2020.

                                                                                                M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 98 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày