SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
7
5
0
4
Phường, Xã Thứ Năm, 27/06/2019, 19:00

Phường 1: Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghi quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư

Sáng ngày 27/6/2019, tại Hội trường UBND Phường 1, Đảng ủy Phường 1 tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư. Đến dự có đồng chí Lê Văn Sum - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy và 83 cán bộ, công chức, đảng viên hưu trí của phường tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sum - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai nội dung của Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị “Về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.

Trong đó, quan điểm chỉ đạo của Nghị Quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã” là sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, thực hiện theo từng giai đoạn có trọng tâm, cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả và chắc chắn. Gắn với việc đổi mới, sắp xếp có tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải vừa căn cứ theo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; đồng thời phải chú trọng cân nhắc các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng....và phải đảm bảo quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị “Về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” là quản lý, khái thác huy động, sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển đất nước là trách nhiệm nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay để khắc phục các tồn tại, yếu kém của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo các mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực, thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, áp dụng nguyên tắc thị trường trong quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực cho phát triển. Tất cả các nguồn lực của nền kinh tế phải được kiểm kê đánh giá, thống kê, hạch toán đầy đủ, đúng đắn trong nền kinh tế, được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả và phát triển bền vững tránh hủy hoại môi trường, thất thoát, lãng phí, cạn kiệt nguồn lực của đất nước.

                                                                                                Như Ý

 


Số lượt người xem: 598 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày