SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
2
0
1
8
Tiêu điểm Thứ Năm, 11/04/2019, 10:55

UBND Thành phố: Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trên phạm vi cả nước với khối lượng công việc rất lớn và phức tạp liên quan đến các cấp, các ngành và mỗi người dân. Theo số liệu thống kê đến lúc 08 giờ 10 phút ngày 10/4/2019, thành phố đã thực hiện thu thập thông tin dân số và nhà ở được 29.315 hộ, đạt 67,16%.

Để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn thành phố Bạc Liêu đến ngày 18/4/2019 hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Cấp ủy Đảng phường, xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố; tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với yêu cầu cao về chất lượng, số lượng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, tiết kiệm và hiệu quả.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Chi cục Thống kê thành phố (Cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Bạc Liêu) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết và báo cáo kết quả Tổng điều tra dân và nhà ở về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố.

Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các hình thức cổ động (áp phích, pa nô, khẩu hiệu, lôgô…) bảo đảm thiết thực, hiệu quả về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân.

Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở các phường, xã đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thu thập thông tin trên địa bàn mình quản lý; quan tâm hỗ trợ, dành thời gian, huy động nguồn lực và tạo điều kiện cho công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành thuận lợi, chính xác. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin, phổ biến kết quả, lưu trữ dữ liệu; đồng thời, chú ý vấn đề bảo mật thông tin, nhất là bảo mật thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                        Đình Phương

 


Số lượt người xem: 693 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày