SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
9
8
4
5
4
Văn hóa - xã hội Thứ Tư, 29/05/2019, 15:35

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố năm 2019.

Vừa qua, UBND Thành phố Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố năm 2019.

 

Kế hoạch bao gồm một số nội dung như phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Cụ thể, tập trung phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dân tộc thiểu số. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhận định được hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền và nghĩa vụ của công dân; một số nội dung chính sách, pháp luật về quốc phòng –an ninh, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc; phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. Luôn tạo niềm tin cho đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; yên tâm lao động, sản xuất góp phần phát triển kinh tế -xã hội, xóa đói giảm nghèo bềnh vững và xây dựng nông thôn mới; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách về giao dục, y tế, đào tạo nghề nông thôn; các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu; hướng dẫn áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền thông tin đối ngoại sâu rộng về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; quảng bá hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam, những thành tựu về công cuộc xóa đói giảm nghèo với bạn bè quốc tế vào vùng dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo cảnh giác trước âm mưu dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước ta; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, củng cố khối đại đoàn kết đoàn dân tộc, nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh biên giới; đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật.

Năm 2019, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến địa phương được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi từ tỉnh đến địa phương được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối được phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên 80% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số được cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật. 70% đồng bào vùng dân tộc thiểu số được phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc.

                                                                                                            Đình Phương

 


Số lượt người xem: 330 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày