SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
6
7
4
Phường, Xã Thứ Sáu, 04/10/2019, 17:05

Phường 1: Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho toàn dân năm 2019

Chiều ngày 04/10/2019, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Phường 1 đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho hơn 80 người dân trên địa bàn phường tại hội trường UBND Phường 1.

Với mục đích bồi dưỡng những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn cách mạng mới; phổ biến kiến thức giáo dục QP&AN, làm cho mọi người dân nhận biết và hiểu rõ hơn về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá cảu các thế lực thù địch; nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ QP&AN, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tại buổi học, nhân dân đã được nghe báo cáo 05 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP&AN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược: diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật: Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Giáo dục QP&AN, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển đảo Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tễ, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP&AN; Xây dựng khóm, ấp vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

                                                                        `                                   Như Ý

 


Số lượt người xem: 837 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)