SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
7
5
0
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Bảy, 06/04/2019, 08:40

Thành phố Bạc Liêu: kết quả 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”

Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, thời gian qua, thành phố Bạc Liêu luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là các cấp, các ngành cấp tỉnh, Thành ủy cùng sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục về chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 cùng với sự đồng tình, ủng hộ đông đảo của nhân dân, nên công tác triển khai thực hiện Quyết định đạt được hiệu quả cao, cụ thể ở một số lĩnh như: Về xây dựng con người có lối sống văn hóa, chú trọng xây dựng con người phát triển toàn diện về phẩm chất đạo đức, lối sống, trí tuệ, ý thức trách nhiệm, thể lực, thẩm mỹ. Triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch đến toàn thể đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực du lịch, đội ngũ quản lý và nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, Bộ quy tắc ứng xử trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh…

Về xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa,  thành phố đã chú trọng và nâng cao chất lượng Ban Chủ nhiệm khóm, ấp thường xuyên được kiện toàn, có 100% khóm, ấp trên địa bàn có xây dựng quy ước và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tính đến cuối năm 2018, thành phố công nhận mới 4.587 hộ gia đình văn hóa, tái công nhận 30.288 hộ, rút và xóa danh hiệu 1.230 hộ, nâng tổng số 30.781/31.768 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,9%. Duy trì và giữ vững danh hiệu 67/67 khóm, ấp văn hóa; 8/10 phường, xã đạt chuẩn phường văn minh đô thị và xã văn hóa nông thôn mới.

Thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn gồm dịch vụ massage, karaoke, internet, trò chơi điện tử (máy bắn cá), viết đặt biển hiệu, biển quảng cáo…. Kết quả, được 269 cuộc, với 1.686 lượt điểm, lập biên bản vi phạm hành chính 272 trường hợp, ra quyết định xử phạt 103 trường hợp, với tổng số tiền 237.500.000 đồng và cảnh cáo, nhắc nhở 25 trường hợp. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke, các điểm hát với nhau gỡ bỏ và không được hát 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép.

Tổ chức thành công Đại hội TDTT thành phố lần thứ V năm 2017, Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Hội xuân “Chợ quê ngày tết” năm 2019, tổng kết Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 30/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Thường xuyên, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo phường, xã và Ban chủ nhiệm khóm, ấp văn hóa, có hơn 315 học viên tham gia.

Về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, đã thành lập mới 06 câu lạc bộ Đờn ca tài tử tại các khóm, ấp, trường học, có 86 thành viên tham gia sinh hoạt, nâng tổng số trên địa bàn thành phố có 18 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, với 270 thành viên, có 04 nghệ nhân được xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Thường xuyên tổ chức Liên hoan, giao lưu Đờn ca tài tử và tham gia các hoạt động giao lưu Đờn ca tài tử do tỉnh tổ chức. Phát động đưa nghệ thuật Đờn ca tài tử đã vào nội dung chương trình học ngoại khóa của học sinh tiểu học tại một số trường tiểu học.

Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: Lễ hội Quán âm NamHải, Óc om bóc, Chol Chnăm Thmây, Sel Dolta, Lễ hội Kỳ Yên, Lễ hội Vu Lan,…

Thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm kê, lập hồ, lập hồ sơ xếp hạng di tích trên địa bàn, đã được công nhận 03 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp tỉnh, nâng tổng số trên địa bàn thành phố có 26 di tích.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tuy nhiên cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên liên tục nên chưa mang lại hiệu quả cao. Kinh phí phục vụ cho một số loại hình nghệ thuật còn hạn chế. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu. Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thiếu đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa chưa thường xuyên, triệt để.

Thông qua các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Từ đó giúp cho các dân tộc trong cộng đồng hiểu nhau hơn, gần gũi, quý trọng và hòa hợp với nhau hơn, hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

K. Ngân

 


Số lượt người xem: 99 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)