SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
0
6
3
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Ba, 23/04/2019, 09:40

Triển khai Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Ngày 16/4/2019, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 59/KH-BCĐ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2019.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, công tác vận động quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới,…

Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tâp trung củng cố, kiện toàn và nâng chất các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong năm 2019, xây dựng mới 02 mô hình: Tổ dịch vụ cầm đồ tự quản về ANTT, Tổ thu mua phế liệu tự quản về ANTT; nhân rộng mô hình: Câu lạc bộ Người hoàn lương…

Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chat lượng hiệu quả hoạt động của Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tập trung xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố, Bảo vệ các cơ quan, doanh ghiệp, nhà trường thật sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng Công an xã với Dân quân tự vệ và Kiểm lâm trong công tác bảo vệ biên giới, biển đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

Công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác Dân vận. Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 và công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng phong trào...

Trên cơ sở kế hoạch này, các đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đề ra. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 138 thành phố thông qua Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố.

Giao Công an thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và tổng hợp việc báo cáo theo quy định.

KN

 


Số lượt người xem: 495 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)