SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
8
3
8
8
6
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Ba, 09/07/2019, 10:40

Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận só 44-KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI

Vừa qua, Thành Ủy ban hành kế hoạch số 101-KH/TU ngày 02/7/2019 về việc thực hiện Kết luận só 44-KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này gắn với tiếp tục chỉ đạo hiệu quả Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 28/12/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”. Hằng năm, đề ra chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi tầng lớp đều nhận thức được tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên cập nhật, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình hiện nay như báo điện tử, mạng xã hội… để cán bộ và nhân dân kịp thời cập nhật thông tin, tình hình đất nước và nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

 Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc về quyền lợi hợp pháp của nhân dân, nhất là chính sách bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ, tái định cư.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân.

Quan tâm công tác lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chính sách, chế độ tạo điều kiên cho các tổ chức quần chúng và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng…

Hằng năm tổ chức hiệu quả các hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ngày pháp luật Việt Nam, tập trung xây dựng và củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, vùng dân tộc, vùng đồng bào có đạo, khu công nghiệp, địa bàn giáp ranh và tuyến biển.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời tích cực vận dộng các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt là hạt nhân, chỗ dựa của nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

                                                                                                                                    Huy Hải

 


Số lượt người xem: 787 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)