SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
4
8
6
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Sáu, 20/09/2019, 14:35

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 28 tháng 8 năm 2019 về thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế.

Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2035 đạt 45%, đến năm 2045 đạt 50% tổng số lao động trong độ tuổi trên địa bàn thành phố; năng suất lao động tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 là 10,5% đến 11,5%, giai đoạn 2030 - 2035 là 11% đến 12%, giai đoan 2040 - 2045 là 12,5% đến 14%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2025 chiếm từ 44,01% GRDP, đến năm 2035 chiếm từ 47,32% GRDP, đến năm 2045 là từ 48,26% GRDP.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 95-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cụ thể hóa ở các cấp, các ngành; định hướng phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa các ngành nghề công - nông nghiệp đô thị xây dựng và phát triển nền kinh tế của thành phố theo hướng hiện đại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo hướng bền vững.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có cho phù hợp; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực của thành phố.

Nâng cao năng lực kiện tạo, năng lực tự chủ, đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tăng cường năng lực phân tích, đánh giá cao, dự báo trên các lĩnh vực. Đề cao trách nhiệm giải trình và đạo đức công vụ, đẩy lùi tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Người lao động phải được trang bị nhiều loại kỹ năng đa dạng để thích ứng với môi trường thời đại 4.0 và dễ dàng dịch chuyển công việc phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

 

                                                                                                            M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 583 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)