SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
3
7
7
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Bảy, 15/04/2017, 10:00

Thành phố Bạc Liêu: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Trong năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế nhất định như: công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, truyền thông chưa được thường xuyên; một số cơ quan, đơn vị còn xem nhẹ công tác tuyên tuyền về cải cách hành chính, cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, chưa được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nên việc tham mưu, đề xuất nội dung tuyên truyền chưa sâu, hình thức chưa thật sự đa dạng; công tác báo cáo chưa kịp thời, chưa mạnh dạn nêu những mặt yếu kém, dẫn đến kết quả tuyên truyền đạt chất lượng và hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế trên; đồng thời thực hiện tốt tinh thần Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 11/4/2017 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố và UBND phường, xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bạc Liêu nói riêng, của tỉnh nói chung. Tuyên truyền sâu rộng, đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tuyên truyền lồng ghép công tác cải cách hành chính với việc truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quan tâm tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện cải cách hành chính ở thành phố và phường, xã; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc phản ánh chính xác và kịp thời những mặt tích cực, hạn chế của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể nhất quán hành động về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt việc công khai các thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính Nhà nước; thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên Cổng thông tin điện tử của thành phố. Thông tin cách thức kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính. Thực hiện chế độ báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính về UBND thành phố đúng thời gian quy định.

 

                                                                                                                                    Mị Nương

 


Số lượt người xem: 786 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)