SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
6
0
5
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Tư, 29/11/2017, 17:05

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm và xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác CCHC cũng như nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trong năm 2017, UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp thành phố đến phường, xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố . Qua đó, đã đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC nhà nước, nhất là cải cách TTHC. Nhất là tuyên truyền Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố có liên quan đến công tác CCHC.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố 462 tin, bài (trong đó 12 tin, bài và văn bản chỉ đạo tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính)114 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố trên các lĩnh vực: tài nguyên môi trường, đất đai, kinh doanh, văn hóa, công nghiệp tiêu dùng, xây dựng...; tuyên truyền trên sóng truyền thanh của Đài Truyền thanh thành phố trên 430 lượt tin, 210 lượt bài phóng sự.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được thành phố quan tâm và thực hiện tốt. Hàng năm, thành phố tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản Luật mới, đang có hiệu lực thi hành thuộc nhiều lĩnh vực, qua đó lồng ghép các Luật có liên quan đến công tác cải cách hành chính cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, đã lồng ghép tuyên truyền được trên 1.500 cuộc với trên 100.000 lượt người tham dự.

Tuyên truyền lồng ghép thông qua hội nghị, tập huấn, các cuộc họp dân, họp đoàn thể ở cơ sở được 378 cuộc với 22.306 lượt người tham dự. Qua đó, đã tạo nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, sự hiểu biết nhân dân về các quy định của Nhà nước về công tác CCHC.

Thông qua công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, hầu hết các đơn vi, địa phương đã phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bước đầu tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức, viên chức.

                                                                                                M. Nương

 


Số lượt người xem: 711 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)