SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
2
3
3
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Bảy, 05/01/2019, 08:50

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Công văn số 3934/UBND-TH ngày 25/12/2018 về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, chuyên môn, Chi cục thuế, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Hành chính công thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã tập trung thực hiện công tác bố trí, sắp xếp, phân công công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo quy định và có sự tham gia của công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành quy định thực hiện quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp  huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Bộ phận Một cửa các cấp).

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC chậm, trễ hẹn. Triển khai thực hiện đánh giá, khen thưởng, phê bình, kỷ luật công chức, viên chức trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật; tích cực tuyên truyền, phổ biến về kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Rà soát, cập nhật, tham mưu UBND thành phố trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC, danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa thành phố và phường, xã, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết giao cấp dưới tiếp nhận. Thực hiện đúng quy định việc công khai TTHC tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Tăng cường phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

                                                                                                M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 547 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)