SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
7
4
7
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Tư, 28/06/2017, 10:15

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Vừa qua, Thành ủy Bạc Liêu ban hành Công văn số 309-CV/TU, ngày 15/6/2017 về việc chỉ đạo triển khai, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 12-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện lồng ghép các nội dung này với hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, để qua đó thấy rõ được tầm quan trọng của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về nguy cơ, tác hại của hành vi tham nhũng, lãng phí trong việc giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

                                                                                                                        M. NƯƠNG


Số lượt người xem: 962 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)