SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
2
0
1
1
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Tư, 28/06/2017, 10:15

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong nhân dân; đồng thời triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” theo tinh thần Kế hoạch số 26/KH-CAT (PX15) ngày 20/02/2017 của Công an tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 311-CV/TU ngày 20/6/2017 về hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Theo đó, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tuyên truyền, phổ biến tinh thần cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm để giám sát,  góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công trong đời sống sinh hoạt và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy Công an thành phố thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an thành phố để học tập, nghiên cứu sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an.... Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

                                                                                                     M. NƯƠNG


Số lượt người xem: 956 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)