SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
7
8
0
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Tư, 28/06/2017, 10:55

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), công tác tuyên truyền miệng từ thành phố đến cơ sở đã đạt những kết quả đáng kể, góp phần giáo dục lý luận chính trị, định hướng tử tưởng và thống nhất hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương thời gian qua.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 303-CV/TU, ngày 02/6/2017 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Theo đó, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng.

Trước hết, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007; Thông báo kết luận số 225-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới”. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong công tác tuyên truyền miệng, định hướng thông tin ngay tại cơ quan, đơn vị.

Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng nhanh nhạy, kịp thời, bám sát cơ sở, thực tiễn và theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong đó, chú trọng những người có uy tín, am hiểu nội dung và lĩnh vực tuyên truyền, có kỹ năng truyền đạt tốt.

Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị cũng như các hoạt động của báo cáo viên. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên để nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng diễn thuyết, truyền đạt để công tác tuyên truyền, đối thoại đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường công tác kiểm tra, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác này.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và đạt hiệu quả cao; thường xuyên tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp thành phố. Kịp thời định hướng những vấn đề quan trọng, bức thiết, có tính thời sự gắn với công việc, cuộc sống, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Gắn việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

                                                                                                                        M. NƯƠNG


Số lượt người xem: 884 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)