SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
1
1
3
8
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Hai, 10/12/2018, 08:05

Tăng cường các giải pháp thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Nhiệm vụ cải cách chính sách bảo hiểm xã hội vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được đảm bảo an sinh xã hội.

Đó là một trong những yêu cầu trong Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 28-Ctr/TU ngày 24/7/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung những nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Trọng tâm là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị tổ chức Đảng, đoàn thể, từng đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Đồng thời, triển khai hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội: triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH theo hướng tiến tới thực hiện BHXH toàn dân; các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động, khắc phục tình trạng gian lận, trục lợi BHTN; tập trung đẩy mạnh các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đọng, gian lận, trục lợi tiền BHXH.

Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN. Trước hết là kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN nhằm cải cách hành chính và tạo môi trường giao dịch điện tử thuận lợi, hiệu quả giữa cơ quan BHXH với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng đào tạo kiến thức tin học cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận sử dụng công nghệ mới trong công việc, đáp ứng yêu cầu cao về hiệu quả, chất lượng công việc...

 

                                                                                                                        M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 170 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)