Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ủy ban thành phố Bạc Liêu: Chấn chỉnh chế độ hội, họp, thông tin, báo cáo, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu năm2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Tiêu điểm
Thứ năm, 19/11/2020, 16:29
Màu chữ Cỡ chữ
Ủy ban thành phố Bạc Liêu: Chấn chỉnh chế độ hội, họp, thông tin, báo cáo, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu năm2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Trong thời gian qua,Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường, xã trong đó có việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, chế độ thỉnh thị và chế độ hội, họp.

Qua theo dõi có nhiều cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố,phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường, xã chấp hành chưa nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố;đã phân công giao việc nhưng thực hiện chậm trễ, đôi khi thực hiện không đến nơi, đến chốn; chế độ báo cáo không kịp thời, gửi không đúng thời gian quy định, nội dung báo cáo chưa đầy đủ, còn sơ sài, qua loa, số liệu thiếu chính xác, chất lượng thấp và thiếu tính tổng hợp, đặc biệt một số cơ quan, đơn vị không gửi báo cáo; chế độ hội, họp chưa mang ý nghĩa tích cực, chuẩn bị tài liệu không kịp thời, các vấn đề đưa ra nhưng chưa đề xuất giải pháp để giải quyết, tham dự không đúng thành phần theo giấy mời, phân công cử cán bộ dự thay nhưng không nắm được vụ việc và không báo cáo kết quả cuộc họp cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã cử mình đi họp, đặc biệt tình trạng dự họp thường xuyên trễ giờ.

Để sớm chấn chỉnh, khắc phục tình hình nêu trên, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, xử lý công việc đáp ứng yêu cầu và phục vụ kịp thời cho sự chỉ đạo điều hành của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian tới đạt được hiệu quả chất lượng.Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phốvà Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường,xã thực hiện nghiêm một số nội dung, cụ thể như sau:

Về chế độ hội, họp: Yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã phải đảm bảo tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Ủy ban nhân dân thành phố triệu tập và chủ trì.Trường hợp, đặc biệt bận công việc đột xuất không đến dự được, cử cấp phó dự thay phải báo cáo xin ý kiến người chủ trì cuộc họp trước khi cuộc họp được tiến hành và chỉ khi được người chủ trì cuộc họp thống nhất mới được dự thay,người dự thay phải nắm rõ nội dung vụ việc;đồng thời phải chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của cấp phó được ủy quyền dự thay; cấp phó được cử đi họp thay có trách nhiệm báo cáo kết quả cuộc họp cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã cử mình đi họp biết nội dung kết luận của người chỉ trì cuộc họp.

Về chế độ thông tin, báo cáo: Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ chuyên môn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo hàng tuần, tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm, đột xuất và lịch làm việc hàng tuần về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố (thông quaPhòng Tài chính - Kế hoạch thành  phố và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố).Nội dung báo cáo:Phản ánh tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong đó các ban, ngành báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố giao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Sở, ngành chủ quản giao; Ủy ban nhân dân phường, xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; tình hình kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo quan trọng, đột xuất của tỉnh và thành phố.

Về công tác phối hợp giữa Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố với các phòng, ban, ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Các phòng chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác mà phải lấy ý kiến của cơ quan đó. Đồng thời, thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu.

Về hồ sơ, văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốphải đảm bảo các yêu cầu sau:Nội dung tham mưu, đề xuất cần thể hiện quan điểm cụ thể, rõ ràng, đúng với quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (nếu văn bản đề xuất có từ 02 phương án trở lên cần tham mưu lựa chọn một phương án cụ thể phù hợp nhất); Trình đúng thời hạn yêu cầu; có chữ ký của người có thẩm quyền; đóng dấu theo thể thức quy định(có dự thảo văn bản trình).

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong quá trình tiếp nhận, xử lý, tổng hợp tham mưu; không trình Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với các hồ sơ do các phòng, ban, ngành, cơ quan trực thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã trình không đảm bảo các yêu cầu nêu trên; được yêu cầu bổ sung, điều chỉnh hoặc trả lại hồ sơ, trong đó có nêu rõ lý do.

Với sự chỉ đạo quyết liệt nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian tới một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường, xãtrong thời gian qua chưa chấp hành nghiêm, sẽ có chấn chỉnh tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo này. 

                                                                                                                                    Thảo Vy

​​​​​​​

Số lượt xem: 1679

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu