Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản
Thứ ba, 14/07/2020, 16:25
Màu chữ Cỡ chữ
BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ:  đường Bà Triệu – P3 – thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: 07813 952462

- Email:

2.  Sơ đồ tổ chức của đơn vị:

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

3.1 Chức năng

3.1.1.     Trực tiếp quản lý thực hiện dự án đối với các dư án do Chủ tịch UBND Thành phố giao làm Chủ đầu tư, theo quy định tại Điều 41 Luật Xây dựng   số 16/2013/QH11 ngày 26/11/2003.

 3.1.2.     Làm tư vấn quản lý dự án theo quy định tại Khoản a mục 2 Điều 45 Luật Xây dựng số 16/2013/QH11 ngày 26/11/2003.

3.1.3.      Làm các dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cho Chủ đầu tư trừ lập đầu tư và thiết kế công trình.

3.2 Nhiệm vụ

3.2.1       Thực hiện nghiêm chỉnh nhiệm vụ được Chủ tịch UBND thành phố giao, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư và chống thất thoát trong đầu tư xây dựng.

3.2.2.      Định kỳ hàng năm báo cáo với UBND thành phố về tình hình hoạt động của đơn vị và chịu sự thanh, kiểm tra của các cơ quan chuyên nghành giúp UBND thành phố về quản lý Nhà nước.

3.2.3.      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các quy định của pháp luật.

3.3 Quyền hạn

3.3.1.      Đối với các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh giao trực tiếp làm Chủ đầu tư:

3.3.1.1.   Đàm phán, ký kết, giám sát thực hiện hợp đồng.

3.3.1.2.   Yêu cầu các tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

3.3.1.3.   Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu vi phạm hợp đồng.

3.3.1.3.   Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.3.2.      Đối với các dự án làm Tư vấn quản lý dự án :

3.3.1.1.   Yêu cầu các tổ chức khảo sát, thiết kế, giám sát, xây lắp công trình thực hiện đúng với chủ trương, qui mô, thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, quy trình kỹ thuật và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Ý kiến của cán bộ giám sát kỹ thuật ghi trong nhật ký công trình là một yêu cầu bắt buộc các đơn vị khảo sát, thiết kế, tổ chức xây lắp công trình phải xem xét giải quyết thỏa đáng, kịp thời.

3.3.1.2.   Việc nghiệm thu sản phẩm khảo sát, thiết kế thực hiện trên nguyên tắc đơn   vị khảo sát, thiết kế phải tự kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng sản phẩm khảo sát thiết kế, tuân thủ các yêu cầu về chất lượng sản phẩm khảo sát, thiết kế đã ghi trong hợp đồng giao nhận thầu khảo sát, thiết kế.

3.3.1.3.    Không nghiệm thu, xác nhận những khối lượng xây lắp và đề nghị không thanh toán các khối lượng  đã thực hiện không đúng với thiết kế mà chưa được xử lý thỏa đáng, không đảm bảo chất lượng, các khối lượng chưa được kiểm tra, các công tác xây lắp đã hoàn thành có sử dụng các loại vật liệu không đảm bảo yêu cầu của thiết kế, đồng thời tạm không thanh toán khối lượng phát sinh khi chưa có cấp thẩm quyền phê duyệt.

3.3.1.4.  Ngừng có thời hạn phần việc xây lắp có chất lượng không đảm bảo hoặc phát hiện các biến dạng đáng ngờ, có nguy cơ xảy ra sự cố đột biến đồng thời phải báo nhanh cho lãnh đạo đơn vị xây lắp, thiết kế biết để giải quyết và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp, chủ đầu tư, cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương theo phân cấp.

4. Lãnh đạo cơ quan

STT

H và tên

Chc v

01

Nguyn Bá Phưc

Giám đốc

02

Huỳnh Thanh Lâm

Phó Giám đốc

Số lượt xem: 666

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu