Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hướng dẫn tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 23/12/2021, 08:10
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bạc Liêu ban hành hướng dẫn đến đảng bộ chi bộ trực thuộc Thành ủy về tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Theo Hướng dẫn, công tác tuyên truyền cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, triển khai tích cực với các hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật hiệu quả của Nhà nước; bồi đắp niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; cổ vũ hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; thúc đẩy công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các nội dung được Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tuyên truyền là cần quan tâm tập trung kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua; nội dung kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đối với kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị, địa phương cần quan tâm tuyên truyền và khẳng định các quan điểm: Tiếp tục đặt sức khoẻ, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; phát huy vai trò người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch. Thống nhất trong toàn quốc việc thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 với lộ trình từng bước, chặt chẽ, phù hợp, khả thi; vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội. Phòng dịch là chiến lược, thường xuyên, lâu dài; tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị là điều kiện tiên quyết; tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K, đề cao ý thức người dân.

Các cấp ủy Đảng tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua các hội nghị của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; hội nghị sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố; trên Internet, mạng xã hội …bằng các hình thức phù hợp như video, clip, bài viết, biểu ngữ, tin nhắn...Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, đội truyền thông lưu động, cổ động trực quan, thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, các phong trào thi đua yêu nước.

 Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị nhằm quán triệt sâu sắc Kết luận số 21-KL/TW, tạo bước đột phá mới trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khẳng định trách nhiệm, quyết tâm mới của từng cấp uỷ, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm quy định tiếp dân của Đảng, Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc do Nhân dân phát hiện, phản ánh. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo sự lan toả trong xã hội, thúc đẩy các tầng lớn Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

                                                                                                            Phương Thanh

Số lượt xem: 432

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu