Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với Cựu Chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Chủ nhật, 14/06/2020, 15:05
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với Cựu Chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Tuy nhiên, việc thực hiện kết luận vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém như công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện ở 01 số đơn vị còn chậm, chất lượng hoạt động của 01 số Hội Cựu chiến binh ở cơ sở không cao, nội dung sinh hoạt chưa thiết thực. Công tác phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội với các cấp Hội Cựu chiến binh có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ hội còn thiếu tính kế thừa.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận và khắc phục những yếu kém, BTV Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 01 số nhiệm vụ cụ thể. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến Hội Cựu chiến binh để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác cựu chiến binh và hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội hoạt động có hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội có uy tín, trình độ, năng lực, đảm bảo tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để các cấp Hội hoạt động có hiệu quả, quan tâm chăm lo đồi sống vật chất tinh thần cho Hội viên.

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội Cựu chiến binh, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các đơn vị thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời, biểu dương những tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho công tác Hội.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên về đường Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các chi hội cơ sở, chủ động đề xuất cho cấp ủy, chính quyền về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa, những vấn đề liên quan đến công tác cựu chiến binh và hoạt động của Hội. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào Cựu chiến binh đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Động viên Cựu chiến binh làm nồng cốt, gương mẫu, tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thường xuyên đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát và phản biện xã hội, nhất là phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Minh An

 

Số lượt xem: 128

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu