Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 17/09/2020, 13:55
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, công tác dân số của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động số 115/KH-UBND ngày 14/9/2020 về việc thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030 với mục tiêu chung nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, khống chế tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp

 Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Hàng năm, xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra nhằm thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với từng giai đoạn và thực tiễn của địa phương. Quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đầu tư kinh phí, bố trí cán bộ đủ năng lực để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số các cấp.

Đổi mới truyền thông, vận động về dân số

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ, nội dung công tác dân số trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về dân số với nội dung, phương thức truyền thông phù hợp với tình hình dân số, điều kiện kinh tế, xã hội, đặc trưng văn hóa của từng vùng, từng đối tượng. Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phường pháp giáo dục dân số sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi, bảo đảm yêu cầu hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số

Triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số, thực hiện rà soát điều chỉnh, bổ sung các chính sách theo quy định của Trung ương và phù hợp với điều kiện của thành phố. Nghiên cứu, xây dựng trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết về công tác dân số giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình hình của địa phương; rà soát, kiến nghị chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ cộng tác viên dân số khóm, ấp.

Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số

Củng cố mạng lưới cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo hướng bảo đảm các cơ sở y tế tuyến huyện cung cấp được tất cả các loại dịch vụ KHHGĐ, các cơ sở y tế tuyến xã cung cấp các dịch vụ KHHGĐ cơ bản. Mở rộng khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khóa sinh sản, sức khỏe tình dục thân thiện với thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các chương trình thể dục thể thao, rèn luyện, nâng cao sức khỏe, các chương trình dinh dưỡng, sữa học đường nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Phát triển rộng khắp các loại hình câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, văn hóa, giải trí của người cao tuổi ở cộng đồng theo hướng xã hội hóa, có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Nhà nước.

Ngoài ra, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu dân số; bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số; kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy và đào tạo; xã hội hóa, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế.

Số lượt xem: 1128

M. NƯƠNG

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu