Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Phường 5 tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI (nhiệm kì 2023-2028) Trao 80 suất quà cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Đoàn cơ sở phường 1 phát triển mô hình Khởi nghiệp phát triển kinh tế thanh niên Thành phố Bạc Liêu thành lập hai Câu lạc bộ Thắp hương Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và Đài tưởng niệm sự kiện Mậu Thân Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo) Thành phố Bạc Liêu phối hợp tuyên truyền pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Thành đoàn Bạc Liêu đến thăm và tặng quà thân nhân gia đình chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại biên giới hải đảo Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng Nông thôn mới năm 2023
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phòng Nội vụ
PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  Số 06 - đường 30/4 - phường 3 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.959155 - 0291.3958871 

Email:

2. Sơ đồ tổ chức

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

3.1.     Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định; Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập, giải Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

3.2.     Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh.

3.3.     Trình UBND thành phố văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng  năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3.4.     Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoach, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3.5.     Tham mưu giúp UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thành phố theo hướng dẫn của UBND.

3.6.     Trình UBND thành phố quyết định hoặc tham mưu UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; thể, sáp nhập các tổ chức liên ngành thành phố theo quy định của pháp luật.

3.7.     Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;Giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; Giúp UBND thành phố tổng hợp chung việc thực hiên các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thành phố và UBND các phường, xã.

3.8.     Giúp UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của UBND thành phố và hướng dẫn của UBND tỉnh.

3.9.     Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND thành phố phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của UBND các phường, xã;giúp UBND thành phố trình UBND tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật; Tham mưu, giúp UBND thành phố xây dựng đề án  thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND trinh HĐND cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố.

3.10.   Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt đông của khóm, ấp trên địa bàn thành phố theo quy định; bồi dưỡng công tác cho trưởng, phó khóm, ấp.


3.11.   Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật vè dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã,phường, trên địa bàn thành phố.

3.12.   Tham mưu giúp UBND thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động,bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

3.13.   Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, phường, và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, theo phân cấp.

3.14.   Giúp UBND thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND phường, xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương.

3.15.   Tham mưu, giúp UBND thành phố về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

3.16.   Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND thành phố và UBND tỉnh. Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

3.17.   Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; Hưỡng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu nhập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và Lưu trữ thành phố.

3.18.   Giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.

3.19.   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

3.20.   Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố.

3.21.   Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khenthưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

3.22.   Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

3.23.   Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

3.24.   Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng,kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ,công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố.

 3.25.  Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố. Giúp UBND thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, phường, về ông tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

3.26.   Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn,  5 năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao.

3.27.   Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt.

3.28    Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

3.29    Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND thành phố giao.

4. Lãnh đạo đơn vị 

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Hà Quang Liêu

Trưởng phòng

02

Trương Chí Cường

P. Trưởng phòng

03

Châu Quốc Trí

P. Trưởng phòng

 

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu