Đoàn cơ sở phường 5 ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Tiếp Đoàn kiểm tra tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt tháng 4 cho CLB “Khăn hồng tình nguyện” Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 Ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu lấy ý kiến cử tri đạt 100% Thông báo thành lập các Đoàn đi thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021 Thông báo về việc nghỉ Giổ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5) và treo cờ Tổ quốc Bàn giao nhà tình thương cho hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TP. Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" trên địa bàn thành phố năm 2021

Album|Tin tức|Quy hoạch - Kế hoạch
Th 5, 25/02/2021, 09:37
Màu chữ Cỡ chữ
TP. Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" trên địa bàn thành phố năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.     Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục Đích, yêu cầu

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 (gọi tắt là Đề án), bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được Đề án xác định; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Đề án, cụ thể hóa các hoạt động của Đề án phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được Đề án xác định; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật nói riêng và Nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung.

- Tăng cường hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, Nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức PBGDPL phù hợp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, …từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa bàn trọng điểm.

- Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2021, Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, lồng ghép với các Chương trình, Đề án khác nhằm phát huy tối đa các nguồn lực; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ, tránh hình thức, trùng lắp, có trọng tâm, trọng điểm.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong triển khai thực hiện.

Địa bàn trọng điểm triển khai Đề án: Phường 3, Phường 7, phường Nhà Mát, xã Vĩnh Trạch và xã Vĩnh Trạch Đông.

Nội dung thực hiện

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

1.1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2021

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố, Ủy ban nhân dân Phường, xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021.

1.2. Tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2021

Lồng ghép kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án vào kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III đến IV năm 2021.

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm

Tiến hành rà soát, khảo sát thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, từ đó tập trung các hoạt động tuyên truyền PBGDPL tại các địa bàn điểm thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố, Ủy ban nhân dân Phường, xã.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II năm 2021.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân tại địa bàn trọng điểm bằng các hình thức cụ thể.

Các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm như: lồng ghép phổ biến trực tiếp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền trên trạm Truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch tại địa phương; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, tăng cường đối thoại chính sách, pháp luật của các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội cơ sở,… Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào các lĩnh vực pháp luật có nhiều hành vi vi phạm để làm thay đổi nhận thức và hành vi của đối tượng.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố, Ủy ban nhân dân Phường, xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

4. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức trợ giúp pháp lý tại các địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật.

Trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp pháp luật, bảo vệ công lý, đảm bảo công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố, Ủy ban nhân dân Phường, xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

Tổ chức thực hiện

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân ở các địa bàn trọng điểm bằng hình thức thích hợp.

                                                                                                                        Thảo Vy               

Số lượt xem: 75

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu